Bayram Ali KAVALCI

RİZE'NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 4945
Yazı Boyutu

2 Mart 1918 Rize’nin kurtuluşu. Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca ‘da "RIZA" olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Osmanlıca ‘da ise "RİZE" ufak kırıntı, döküntü anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e" sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de kullanıldığı ifade edilmektedir.

Rize ili ve çevresinin bilinen ilk hakim ahalisi, bitişken dilli ve Asya kökenli kavimlerdir. Bunlar Rize ve çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinen yerleşik topluluklarıdır. Bu topluluklardan "KULKU-KULKHA"ların adına, Erzurum yöresini kendi ülkesinin topraklarına katan URARTU kralı II. SARDUR (M.Ö. 765-735) 'un Çıldır gölünün güneyinde Taşköprü köyünün üstündeki kayalıklara kazdırdığı çivi yazılı kitabede rastlanmıştır.

M.Ö. 2000'lerde Kafkas dağları ile Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kimmerler'in Ülkesi, M.Ö. 720 yıllarında Sakalar tarafından işgal edildi. Kimmerler'in Azak denizi ile Kafkaslar arasında yaşayan kolu, Sakalar'ın baskısı ile M.Ö. 714 yıllarında yurtlarını bırakarak Aras ve Çoruh nehri boylarınca yayıldılar. Kimmerler'in bu ilk göçleri, en eski destani Gürcistan tarihi olan "Kartlis-Çkhovrebe"da kartli (Gürcistan) ve komşularını esarete aldıkları ilk seferi diye anılmaktadır. Daha sonraları Kızılırmak ve Adana Bölgesine kadar hakim olan Kimmerler'den, Trabzon-Bayburt arasındaki Kemer dağı, Rize Çayeli İlçesi çıkışındaki Kemer köyü, Kızılırmak boyundaki Gemerek ile Kars'ın doğusunda yer alan Ümrü gibi coğrafya adları günümüze kadar gelmiştir.

Aşağı Tuna ve Karpatlara kadar Doğu Avrupa'ya hakim olan Sakalar M.Ö. 680 yılında kendilerine itaat etmeyen son Kimmerler'i de yenerek Azerbaycan ve Gürcistan'a yayıldılar. Saka Kralı MADOVA'nın M.Ö. 626'da Medler'ce hile ile öldürülmesi üzerine Heredot'un andığı "Asya'da 28 yıl süren Sakaların hâkimiyetleri" sona erdi.

Saka göçleri sırasında, Aşağı Çoruh ve Rize-Batum arasına "Kalaç" adlı bir Türk boyu yerleşmiştir. Bu boyun yerleştiği bölgeye, M.S. 150 yıllarında yazılan PTOLEMEUS'un coğrafyasında Kalarzen, Gürcü kaynaklarda ise Klarc-et (=Klarç yurdu) denmektedir. Batom-Rize arasında güneyden Karadeniz'e esen sıcak rüzgarlar hala "Kalaş yeli" olarak anılmaktadır. Ayrıca Rize yöresindeki Türkmen/Oğuz topluluğu içinde yer alan Askur Boyunun Rize'nin doğusundaki Askoroz çayı diye bilinen çaya adını vermiş olması gerektir. Yine Sakaların Horosan kolunun gelen Arşaklar ve Balkarlar Bayburt çevresi Çoruh vadisi boyunca yerleşmişlerdir. Bu yüzden Bayburt ve İspir'in kuzeyindeki sıra dağlara günümüze kadar ve hece kaymasıyla "Balkal" ve buradan güneye doğru esen yağmur getiren rüzgâra da "Balkal yeli" denile gelmektedir. Rize'de Hemşinlilerin en güzel yaylaları Baykal dağlarındadır.

​M.Ö. 5. Yüzyılda Karadeniz'in kuzeyini gezen Herodot sakaların "Alazon" (+Alazlar) boyundan söz eder. M.S. 23-79 yılları arasında yaşayan Romalı PİLİNUS aynı yörede "Laz'lar" (Laz'oi) adlı bir kavim yaşadığını bildirir. 131 yılında Karadeniz kıyılarını gemi ile dolaşan Romalı ARRİANOS, Karadeniz'in doğusunda hakim olan Lazlardan bahseder. Rize, M.S. 10-395 yılları arasında Roma, 395 yılından itibaren de Bizans hakimiyeti altında yer almıştır.

Sakaların Kars, Iğdır kesimine yakın Gökçegöl ile Alagez dağı arasında yaşayan bir boyu olan Amadunuler 626 yılında İranlıların baskısından kurtulmak için Boy Beyleri Hamam'ın öncülüğünde Çoruh ırmağını aşıp Rize'nin Dampur adlı ıssız yerini şenlendirerek ve bu yöreye HAMAM-A ŞEN (Hamamın şenliği) adını vererek yerleşip yurt tuttular. Bu yöreye bu gün Hemşin denmektedir. 646 yılında yöre Araplar tarafından vergiye bağlanmış olup 737 yılında da kısa bir süre Araplar'ın eline geçmiştir.

XI. Yüzyıldan itibaren Rize'ye Türkmenlerin akınları yoğunlaşır. 1071 Malazgirt zaferi ile birlikte Bizans'tan feth edilen bölgelerde Türk emirlikleri kurulurken, Erzurum-Saltukluları da Çoruh nehri boyları ile birlikte Rize bölgesini hudutları içine aldılar. Alpaslanoğlu Sultan Melikşahın emirlerinden Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adındaki Komutanlar 24 Haziran 1080 Posof-Kol zaferi ile Apkaz-Gürcistan krallığını yenerek Giresun'un batısına kadar olan Doğu Karadeniz bölgesinde Bizans'ın Hakimiyetine son verdiler. Böylelikle Büyük Selçukluların yükselme devrinde tüm Anadolu ile birlikte Rize de Selçukluların hakimiyetine girmiştir.
Bu gelişmelerden sonra 100 bin nüfuslu Çepni'ler ile Kürtünler Doğu Karadeniz kıyılarına ve Rize'nin İkizdere kesimine yerleştirildiler. 1098 yılında Danışmenlilerin yöreye kısa bir dönem hâkimiyetleri söz konusudur. Ancak Haçlı seferleri yüzünden canlanan Bizanslar, 1098'de Trabzon ve Rize kesimini Emirüssevahil Sülübey'den aldılar. Çoruh vadisinde yerleşmiş olan Kıpçak boyundan Kubasar ailesi ve taraftarları 1195 tarihinde doğudan yeni-Kıpçakların gelişinden rahatsız olarak Bizans idaresindeki Rize ve Trabzon bölgesine gelip yerleşmişlerdir. İkizdere ve Sürmene'deki 60 aileden çok Kumbasar oymağı, bunların torunlarıdır. IV. Haçlı seferinde Frenklerin İstanbul'u işgali üzerine baskıdan kaçan KOMMENLER soyu, 1204 yılında Rize'yi de içine alan TRABZON PONTOS RUM imparatorluğunu kurmuşlardır.

Trabzon Rumları, 1456 yılından itibaren Osmanlı devletine vergi vermeye başlamış, 1461 yılında Trabzon'u feth eden Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Ali Paşa ismindeki Komutan tarafından Rize ve çevresi Türk egemenliği altına alınmıştır. Böylece Anadolu Türk birliğine katılan Rize bölgesine, 1461 yılı ve sonrasında Çoruh, Amasya, Samsun ve Tokat'tan; 1466 yılında yıkılan Karamanoğlu Beyliği bir daha canlanmasın diye Konya yöresinden; 1501 yılında Şil Şah İsmail'in yıktığı Sünni Akkoyunlulardan Tebriz ve öteki bölgelerden kaçanlardan; 1515 yılında Dulkadırli beyliği kaldırılınca Mara-Elbistan Türkmenleri Trabzon ve Rize yöresine yerleştirildiler. Yavuz Selim devrinde Trabzon'un doğusundaki dirliklerden bazıları ünlü Oğuz boyu Çepniler'in elinde idi. Fakat Çepnilerin Trabzon'un doğusundaki yerlere ve bilhassa Rize bölgesinde yerleşmeleri sonraki yüzyıllarda olmuştur. Gerçekten Çepniler karada ve denizde yiğitçe mücadele vererek oralarda kalabalık topluluklar halinde yurt tutmuşlardır. Bilhassa Rize şehri ve bölgesinde Çepniler yoğun bir şekilde yerleşmişlerdir. Şimdi Rize şehri ve bölgesinde sadece Türkçe konuşulmasının sebebi bu yoğun Çepni yerleşmesidir. Zamanımızda Rize bölgesindeki köylerde Çepni adlı ailelere rastlandığı gibi, Çepni bu yörede "yiğit" , "gözü pek", "cesur ve çetin", adam manasına geliyor.

Yavuz Sultan Selim'in sancak beyliği sırasında Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize'ye gelerek kendi adı ile anılan camii yaptırmıştır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Rize'de Tuzcuoğullarının isyanı değişik tarihlerde birkaç kez tekrarlanmıştır. 1834 yılında bu isyanlara son verilerek Tuzcuoğulları Rumeli de iskan edilmişlerdir. Rize, 1867 Vilayet Nizamnamesine göre Trabzon Vilayetinin merkez sancağının 6 kazasından biri durumundadır. 1877 yılında merkez sancağa bağlı nahiye olmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının ardından Lazistan sancağı kurulunca Rize hem kaza, hem de bu sancağın merkezi oldu. Birinci Cihan savaşında 9 Mart 1916 tarihinde Rize, Rusların işgaline uğramış, 2 Mart 1918 de bağımsızlığına kavuşmuştur.

 

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

RİZE'NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 4945

BİR GENÇLİK SORUNU OLARAK İLETİŞİM MEKANİZMALARI

 • 0
 • 0
 • 3216

BAŞARININ SIRRI

 • 0
 • 1
 • 2842

AİLE HUZURU

 • 0
 • 0
 • 2776

VEFATININ 60. YILINDA 'TÜRK GİBİ GÜÇLÜ' YAŞAR DOĞU

 • 0
 • 0
 • 1840

BİR NEŞELİ KUŞTU GENÇLİK

 • 0
 • 0
 • 4341

ARTIK HAYATI HESAPLA DEĞİL NASİPLE YAŞIYORUZ

 • 0
 • 0
 • 1659

HZ. MEVLANA

 • 0
 • 0
 • 2615

ÇAY BİTKİSİNİN YETİŞME KOŞULLARI

 • 0
 • 0
 • 6136

YAŞLILARDA VE ÇOCUKLARDA SOĞUĞA DİKKAT

 • 0
 • 0
 • 5125

120 YIL ÖNCE DÜNYA NASILDI?

 • 0
 • 0
 • 2471

ÇAY TARIMI VE ÖZELLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1686

YAŞLILIK HAYATTAN KOPMA DEĞİLDİR

 • 0
 • 0
 • 2333

BAŞKALARINI DÜŞÜNMEK

 • 0
 • 0
 • 3076

MADEN SUYU-SODA HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

 • 0
 • 0
 • 3099

ADNAN MENDERES DÖNEMİ

 • 0
 • 1
 • 3074

ANNEMİN VEFATI VE YAŞLILARIMIZA SAYGI

 • 0
 • 0
 • 2506

ÇATIRDAYAN KOMŞULUK İLİŞKİLERİ NASIL OLMALI?

 • 0
 • 0
 • 1605

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE OSMANLI DEVLET BÜYÜKLERİ

 • 0
 • 0
 • 4218

İSLAMİYET VE İLERİCİLİK

 • 0
 • 0
 • 1765

HEPİMİZİN İHTİYAÇ DUYACAĞI PRATİK BİLGİLER

 • 0
 • 0
 • 2163

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 3534

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 4622

ALKOL TÜKETMEK HANGİ ORGANLARI ETKİLER

 • 0
 • 0
 • 970

MEZHEPLER VE MEZHEP İMAMI

 • 0
 • 0
 • 5804

RUANDA KATLİAMI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1044

TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARI

 • 0
 • 0
 • 2543

GELİN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININI DAHA İYİ TANIYALIM

 • 0
 • 0
 • 5299

HİÇBİR GELİŞME TESADÜFİ DEĞİLDİR

 • 0
 • 0
 • 4329

BAŞA GELEN ÇEKİLİR

 • 0
 • 0
 • 2527

EVDE GÜNDEM TÜRKİYE'NİN VE RİZENİN SAĞLIĞI

 • 0
 • 0
 • 4634

KORONA VİRÜS NEDİR? NE DEĞİLDİR?

 • 0
 • 0
 • 3540

SU’DAN SONRA EN ÇOK TÜKETTİĞİMİZ ÇAYLARDA NE NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 2243

RİZE'NİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ VE EKREM ORHON

 • 0
 • 1
 • 2442

DÜNYANIN BAŞINDAKİ TERÖR BELASI

 • 0
 • 0
 • 1823

MADDE BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 1499

RİZE'NİN GEÇMİŞİNDEKİ EKONOMİK HAYAT VE ÇAYCILIĞIN GELİŞMESİ

 • 0
 • 0
 • 2705

HAYATIMIZI KUŞATAN 'AMA' VE 'LAKİN'LER

 • 0
 • 0
 • 1963

BİR GÜZEL ÇANAKKALE HATIRASI

 • 0
 • 0
 • 1386

OKULLAR DEPREM VE DOĞAL AFETLER ÖNCESİ NASIL OLMALI?

 • 0
 • 0
 • 922

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE RİZEMİZİ İYİ TANITALIM

 • 0
 • 0
 • 914

TÜRKİYE ENERJİ ÇEŞİTLİĞİNDE SESSİZ DEVRİM YAPTI

 • 0
 • 0
 • 734

BİR BAŞARI HİKAYESİ

 • 0
 • 0
 • 787

TÜRKİYE, UÇAK PARÇALARI ÜRETEN BİR ÜLKE KONUMUNDA

 • 0
 • 0
 • 760

HAZRET-İ ALİ EFENDİMİZİN NASİHATLERİ

 • 0
 • 0
 • 653

RİZE'MİZ YAŞANABİLİR HUZURLU VE TERÖRÜN OLMADIĞI BİR ŞEHİR

 • 0
 • 0
 • 658

DÜNYA’DA YAŞANANLARA BAKINCA BİZE DAHA ÇOK ÇALIŞMAK DÜŞÜYOR

 • 0
 • 0
 • 736

SANAL KUMAR TEHLİKESİ

 • 0
 • 0
 • 856

2020’DE MİLLET OLARAK DAHA ÇOK EL ELE VERELİM

 • 0
 • 0
 • 700

DOĞU ANADOLU’DAKİ TERÖRÜN GERÇEK NİYETİ

 • 0
 • 0
 • 732

BİRÇOK YERDE İSMİ GEÇEN LOKMAN HEKİM KİMDİR?

 • 0
 • 0
 • 946

OKUL GÜVENLİĞİ TANIMLAMALARI

 • 0
 • 0
 • 733

GÜVENLİ OKUL VE AİLE

 • 0
 • 0
 • 704

FETİH’TEN SONRA RİZE

 • 0
 • 0
 • 876

YUVALARI YIKAN SANAL ALEM

 • 0
 • 0
 • 782

DOĞU KARADENİZ’DE KOLONİLEŞME

 • 0
 • 0
 • 767

GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 791

CUMA GÜNÜ MÜSLÜMANIN BAYRAMDIR

 • 0
 • 0
 • 846

NEDİR BU PONTUS KRALLIĞI?

 • 0
 • 0
 • 1059

ÖLÜM DEDİĞİN NEDİR? DALDA KURU BİR YAPRAK

 • 0
 • 0
 • 757

GENÇLERİ ALDATMA OYUNLARINA DİKKAT!

 • 0
 • 0
 • 734

MUTLULUĞUN HORMONUNU BULDUM

 • 0
 • 0
 • 657

RİZE’NİN TARİHİ VE COĞRAFİ DURUMU BİLGİLERİ

 • 0
 • 0
 • 730

11 KASIM 1918 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 722

ERZURUM MUHAREBESİNİN YILDÖNÜMÜ

 • 0
 • 0
 • 745

DÜNYAYI STRESE SOKAN ZALİM DONALD TRUMP

 • 0
 • 0
 • 710

PARKİNSON VE ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 738

SEVGİDE GÜLÜMSEMENİN GÜCÜ

 • 0
 • 0
 • 711

DOĞRU VE GÜZEL KAVRAMLARI

 • 0
 • 0
 • 680

TOLSTOY’DAN İNCİLER

 • 0
 • 0
 • 960

ÇOCUKLARIMIZIN BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK

 • 0
 • 0
 • 766

ÇAY VE KAFEİN

 • 0
 • 0
 • 1143

KUL HAKKI ÇOK ÖNEMLİ

 • 0
 • 0
 • 764

ÖNCE DOĞRU İMANA SAHİP OLMAK

 • 0
 • 0
 • 809

KENEVİR YETİŞTİRMEK İSTEYENLER İZİN ALMAK ZORUNDA

 • 0
 • 0
 • 790

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN İNANCIMIZDAKİ ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 686

120 YILLIK OSMANLI YEMİNİ

 • 0
 • 0
 • 971

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 625

HİCRİ YILBAŞI GECESİ VE AŞURE

 • 0
 • 0
 • 744

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ

 • 0
 • 0
 • 645

MÜSLÜMANLARIN İSPANYA’YI FETHİ

 • 0
 • 0
 • 719

ÇAYIN RİZE’YE GELİŞ SERÜVENİ

 • 0
 • 0
 • 621

RİZE ÇAYI HAYATTIR, İNSAN İSE ŞEKERDİR

 • 0
 • 0
 • 746

DOYMAYAN GÖZ

 • 0
 • 0
 • 775

BÖLGEMİZDEKİ BİTKİ FLORASI ÜRETİME VE TÜKETİME KAZANDIRILMALI

 • 0
 • 0
 • 765

MİRAÇ KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 1631

BAĞIMLILIK NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1168

BARAJLAR ÜLKESİ TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1064

DEVASA PROJELER ARD ARDA HİZMETE AÇILIYOR

 • 0
 • 0
 • 789

TÜRKİYE`DE ÇAYIN PAZARLANMASI

 • 0
 • 0
 • 1458

TEKNOLOJİ YOKTU AMA İNSANLIK VE DUYARLILIK ÇOKTU

 • 0
 • 0
 • 1185

DEVLET-İ ALİYYE OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 877

RİZE VALİSİ ÇEBER, KAMU HİZMETİ VEREN SİZ GAZETECİLER` DE BENİM MESAİ ARKADAŞLARIMSINIZ

 • 0
 • 0
 • 1201

BORALTAN KÖPRÜSÜ VAKASI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 903

NOEL VE YILBAŞI GERÇEĞİ

 • 0
 • 0
 • 1452

KONYA MEVLANA`DAN SELAM VAKTİ

 • 0
 • 0
 • 1101

AK PARTİ RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI METİN`İN BASINLA BULUŞMASI

 • 0
 • 0
 • 1176

YENİ NESİL SORUYOR? NEDİR BU AVRUPA BİRLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 881

TÜRKAKIM NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1219

KARADENİZ BÖLGESİNDE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

 • 0
 • 0
 • 795

VALİ ÇEBER KISA SÜREDE RİZE`Yİ KUCAKLADI

 • 0
 • 0
 • 805

BAĞIMLILIK NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 934

RİZE BELEDİYESİ SAHİL OTOPARK PROJESİ RİZE TRAFİĞİ KISMEN RAHATLATTI

 • 0
 • 0
 • 1278

HAYATIMIZI TEHDİT EDEN KİMYASALLAR

 • 0
 • 0
 • 831

RİZE BELEDİYESİ DOĞU PARKI HERKESÇE ÇOK BEĞENİLDİ

 • 0
 • 0
 • 1084

ÖLÜME HAZIR OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1495

TÜRKİYE`DE HER İKİ KİŞİDEN BİRİ OBEZETİE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

 • 0
 • 0
 • 801

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

 • 0
 • 0
 • 1212

İLİM VE BİLİM İNSANI YÜKSELTİR

 • 0
 • 0
 • 1221

Hicri Yeni Yıl 1440

 • 0
 • 0
 • 1040

ÇAY MI? KAHVE Mİ?

 • 0
 • 0
 • 677

BELGRAD`IN FETHİ VE MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 1258

İSLAM’DA SAĞLIĞI KORUMAK

 • 0
 • 0
 • 2974

İSTANBUL ÇAMLICA TEPESİ CAMİ

 • 0
 • 0
 • 829

BİR BARDAK ÇAY NEREDEYSE MUTLULUK ORADADIR

 • 0
 • 0
 • 787

İYİ EVLAT YETİŞTİRMEK

 • 0
 • 0
 • 1614

İŞTE SİZE SAĞLIĞIN SIRRI

 • 0
 • 0
 • 1233

KÜLTÜRÜMÜZDE İTAAT ETMENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1367

MANEVİ ÜÇ AYLARIMIZ BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 901

2 MART 1918 RİZENİN DÜŞMANDAN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1089

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI BÜROKRATINA YÖNELİK GERÇEK DIŞI HABERLER

 • 0
 • 0
 • 1036

SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜNDE RİZE YEŞİLAY

 • 0
 • 0
 • 955

BÜYÜKLERİN SÖZÜ, SÖZLERİN BÜYÜĞÜDÜR

 • 0
 • 0
 • 1404

GEÇMİŞTE BATILI GÖZÜYLE TÜRKLER

 • 0
 • 0
 • 917

RİZE’DE ATMA TÜRKÜ GELENEĞİ VE HALK ŞAİRLERİ

 • 0
 • 0
 • 1977

MEVLİT KANDİLLERİ BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1015

YENİ,RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAĞLIK KÜLLİYESİ

 • 0
 • 0
 • 1163

İSLAM DÜNYASINDA KADININ YERİ

 • 0
 • 0
 • 851

DİNİMİZDE KURBAN KESMENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1445

BAŞKAN GÜLTEKİN’İN RİZE BASINI İLE BULUŞMASI

 • 0
 • 1
 • 1284

RTSO BAŞKANLIĞI ADAY ÇALIŞMALARI BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 1057

ÇAYKUR’DA ÇOK GÜZEL HAREKETLER VE İCRAATLAR BUNLAR…

 • 0
 • 0
 • 1225

OSMANLIDAN KALMA GÜZEL ADETLERİ YAŞATALIM

  

 • 0
 • 0
 • 940

  EN MUTLU GÜNLERİMİZ BAYRAM GÜNLERİMİZDİR

 • 0
 • 0
 • 43

RİZE MÜSİAD BAŞKANI TAYLAN, ”RİZE BASINI BİZİM AYNAMIZDIR.

 • 0
 • 0
 • 889

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 1839

PROF.DR. ŞABAN ŞİMŞEK RİZE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

 • 0
 • 0
 • 1764

POLEN NEDİR? POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

 • 0
 • 0
 • 1596

OSMANLININ MEŞHUR ALİMLERİNDEN HIZIR ÇELEBİ

 • 0
 • 0
 • 1360

AŞÜRE GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 1132

DÜNYA GIDA GÜNÜN BİZE HATIRLATTIKLARI

 • 0
 • 0
 • 1385

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YIL BASIN TOPLANTISI

 • 0
 • 0
 • 1905

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1628

KURBAN BAYRAMI HAYIRLARA VESİLE OLSUN, ÜLKEMİZ HUZUR BULSUN

 • 0
 • 0
 • 2091

ÇOCUK EĞİTİMİNDE TERBİYENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1950

SANAL DÜNYA GENÇLİĞİN BAŞINA BELA

 • 0
 • 0
 • 1624

SGK’NIN KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1572

YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESMEK

 • 0
 • 0
 • 1706

ŞEHİT KİMDİR?

 • 0
 • 0
 • 1419

VEFATININ 33. YILDÖNÜMÜ ANISININ ARDINDAKİ BAŞKAN EKREM ORHON

 • 0
 • 0
 • 2063

HAKİKİ DİN ALİMİ KİMDİR

 • 0
 • 0
 • 1843

TÜRK MİLLETİNİN ŞANLI DİRENİŞİ TARİHE GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1161

YAŞADIKLARIMIZ GÖSTERİYOR’Kİ TARİHİMİZİ YENİDEN OKUMALIYIZ

 • 0
 • 0
 • 998

BU GÜNE IŞIK TUTAN GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ ÖNEMLİ BİR HATIRA

 • 0
 • 0
 • 1290

RİZE DEVLETİN MİLLETİN VE REİSİN EMRİNDE DESTAN YAZIYOR

 • 0
 • 0
 • 1654

KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI REZİL HAİNLER

 • 0
 • 0
 • 1279

UYUŞTURUCU İLLETİ

 • 0
 • 0
 • 1209

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU VE MUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1177

ASHAB-I KİRAM KİMDİR?

 • 0
 • 1
 • 26306

YOLLARIMIZDA TÜNELLER DEVRİMİ

 • 0
 • 0
 • 1434

BİD’AT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

 • 0
 • 0
 • 1799

MAHREM VE YA NAMAHREM

 • 0
 • 0
 • 1135

EHL-İ SÜNNET İTİKADI

 • 0
 • 0
 • 1531

AK PARTİ RİZE İL TEŞKİLATININ İFTARI

 • 0
 • 0
 • 1607

ÇAYKUR BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR

 • 0
 • 0
 • 1671

MEHMETÇİK DESTANI

 • 0
 • 0
 • 1427

TOPRAK HAFTASI VE TOPRAK BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 1324

ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

 • 0
 • 0
 • 1357

BU DÜNYA GURBETTİR

 • 0
 • 0
 • 1061

RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1156

AHİLİK VE TRABZON’DA AHİ EVRAN CAMİİ VE TÜRBESİ

 • 0
 • 0
 • 2545

CENNETLE MÜJDELENEN ABDURRAHMAN BİN AVF

 • 0
 • 0
 • 1559

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 681

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 555

CAİZ’DE NE DEMEK

 • 0
 • 0
 • 1132

ÇAYKUR ÜRETİCİNİN HUZURU İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1019

ÇAYKUR ÜRETİCİNİN MUTLULUĞU İÇİN GECE-GÜNDÜZ 24 SAAT ÇALIŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 940

DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİ KAZANMAK

 • 0
 • 0
 • 882

BETERİN BETERİ VARDIR

 • 0
 • 0
 • 982

ŞABAN AYI MUHABBET VE HİZMET AYIDIR

 • 0
 • 0
 • 1085

İMAMI AZAM HAZRETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1051

MÜSLÜMANLARIN ÖRNEK İDARECİSİ EBÜD DERDA R.A.

 • 0
 • 0
 • 1040

EN UZUN TÜNELİMİZ OVİT’İN SONUNA YAKLAŞIYORUZ

 • 0
 • 0
 • 1394

EKŞİOĞLU VAKFININ RİZE’DEKİ ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1090

POLİS TEŞKİLATININ RİZE’DEKİ 171 KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 940

RİZE’DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1086

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR

 • 0
 • 0
 • 851

6 MAYISHIDRELLEZ GÜNÜ BİR HALK GELENEĞİDİR

 • 0
 • 0
 • 780

RİZE’DE ÇOGEP PROGRAMI BAŞARI GETİRDİ

 • 0
 • 0
 • 1061

ÖNCE SAĞLIK; FAKAT NASIL SAĞLIK?

 • 0
 • 0
 • 861

ÇANAKKALE SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 994

  ÇANAKKALE SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 57

ACININ BAŞKENTİ ANKARA

 • 0
 • 0
 • 934

CUMA YAZIM (MANEVİ)

 • 0
 • 0
 • 999

TANAP BORU HATTI PROJESİ 2017’DE HİZMETTE

 • 0
 • 0
 • 1009

YUNUS EMRE HZ.

 • 0
 • 0
 • 960

KAFKAS KAHRAMANI ŞEYH ŞAMİL’İN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1116

HZ.VEYSEL KARANİ (R.A)

 • 0
 • 0
 • 1283

BİRAZDA ŞİİR’E DOKUNMAK LAZIM

 • 0
 • 0
 • 1026

KUYRUKLU YALAN DEĞİL, KUYRUKLU YILDIZ

 • 0
 • 0
 • 947

MÜMSAD’A CEVAP YAZIM

 • 0
 • 0
 • 1036

CİHAD DİYE ORTAYA ÇIKAN BOZUK İNANÇLI FİTNELER

 • 0
 • 0
 • 897

MÜSLÜMAN ASTRONOM VE MATEMATİKÇİ HARRANLI BETTANİ

 • 0
 • 0
 • 1366

GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA İTEN SEBEPLER

 • 0
 • 0
 • 1362

ÇAYKUR’UN“RİSİNG FROM RİZE” ÇALIŞMASI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 932

ÇAĞIMIZIN BÜYÜK SORUNU TERÖR VE UYUŞTURUCULAR

 • 0
 • 0
 • 871

ÇAYKUR’DA 2015’DEN 2016’YA HAZIRLIK

 • 0
 • 0
 • 982

ŞİMDİSIRA GELDİ RİZE-ARTVİN HAVALİMANINDA

 • 0
 • 0
 • 857

YETİM KIZIN HİKÂYESİ

 • 0
 • 0
 • 573

BATILILARIN İSLAMİYET’E YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

 • 0
 • 0
 • 1053

KUL HAKKINA ÇOK DİKKAT

 • 0
 • 0
 • 997

İMAM-I GAZALİNİN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1202

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİHAFTASI

 • 0
 • 0
 • 973

ÇAYKUR HER YIL YENİ BİR REKOR KIRIYOR

 • 0
 • 0
 • 1017

ÇOCUK EĞİTİMİNDE BAZI TAVSİYELER

 • 0
 • 0
 • 1085

AHMET HAMDİ ERTEKİN HOCAEFENDİ

 • 0
 • 0
 • 1260

HAYATIMIZIN EN MAKBÜL İYİLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1081

KAMERA VE GÖZLÜĞÜN ÖNCÜSÜ İBN-İ HEYSEM

 • 0
 • 0
 • 1088

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 1077

ÜNLÜ KİMYA VE MATEMATİK ALİMİ MACRİTİ

 • 0
 • 1
 • 2671

ANADOLUN’NUN NİNE VE DEDELERİ

 • 0
 • 0
 • 866

MÜTEVAZI VE KANAATKAR BİR HAYAT SÜRMEK

 • 0
 • 0
 • 1303

AHISKA TÜRKLERİ ARTIK YURTLARINA KAVUŞSUN

 • 0
 • 0
 • 891

RİZE ESNAF VE SANATKARLARIN RİZE’YE BAKANLIK TALEBİ

 • 0
 • 0
 • 863

1 KASIM’DA AK PARTİNİN TEKRARDAN FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞÜ

 • 0
 • 0
 • 889

İNGİLİZ CASUSU’NUN İTİRAFLARI

 • 0
 • 0
 • 900

DÜNYADA ALKOL UYGULAMLARI YAZIM

 • 0
 • 0
 • 941

TÜRKİYE’NİN EN UZUN TÜNELİ OVİT’DE ÇALIŞMALAR TAM GAZ

 • 0
 • 0
 • 1000

ŞAİR, YAZAR, DİPLOMATYAHYA KEMAL BEYATLI

 • 0
 • 0
 • 917

ÇAYIN EN BÜYÜĞÜ ÇAYKUR’DA HUZURLU BİR SEZON DAHA TAMAMLANMIŞ OLDU

 • 0
 • 0
 • 1037

AŞURE GÜNÜ VE GECESİ

 • 0
 • 0
 • 896

TAHSİN BAYRAMOĞLU’NUN OVİT’DEN GELEN ERZURUM-RİZE SEVDASI

 • 0
 • 0
 • 1304

BURHAN OKUTAN’IN BELEDİYELERİN UYGULAMALARI KONULU KİTABI

 • 0
 • 0
 • 1100

ANZER BALI VE ANZER BALLIKÖYÜ KOOPERATİFİ

 • 0
 • 0
 • 951

CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZI

 • 0
 • 0
 • 1134

DEVLET’E VE MİLLET’E HİZMET

 • 0
 • 0
 • 868

ÇAYIMIZIN YENİ KARDEŞİ STEVIA

 • 0
 • 0
 • 1006

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 908

YENİ ENERJİ KAYNAĞI KAYA GAZI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1104

HÜZÜNLÜ GÜNLERDE KURBAN KESMEK

 • 0
 • 0
 • 947

BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

 • 0
 • 0
 • 979

KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ ZANNETMEK

 • 0
 • 0
 • 1530

RİZE’NİN KOMŞUSU ARTVİN’İN CANKURTARAN TÜNELİ

 • 0
 • 0
 • 1101

ORGANİK ÇAY TARIM PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1059

YÜREĞİMİZ HERGÜN KAN AĞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 834

ÇAYKUR ORGANİK TARIM’DA BAŞARILI GİDİYOR

 • 0
 • 0
 • 950

ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARIN SEBEPLERİ

 • 0
 • 0
 • 954

   KANSER HASTALIKLARINA DİKKAT!

 • 0
 • 0
 • 96

TARİHİ AHŞAP YAPILARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

 • 0
 • 0
 • 983

ÇAYKUR’UN ŞEKER OTU STEVİA

 • 0
 • 0
 • 2050

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ

 • 0
 • 0
 • 979

DUAYEN KIZILAY’CI MİTHAT AMCA’DA HAKKA YÜRÜDÜ

 • 0
 • 0
 • 1064

HER ZAMAN OKUNMASI GEREKEN BİR İLMİHAL

 • 0
 • 0
 • 886

RAMAZAN AYI KUR’AN-I KERİMİN EN ÇOK OKUNDUĞU AY

 • 0
 • 0
 • 954

GENÇİM, GÜZELİM, YAKIŞIKLIYIM AMA

 • 0
 • 0
 • 972

ÜÇ BÜYÜK EVLİYA

 • 0
 • 0
 • 1994

FİTRE VERMEK

 • 0
 • 0
 • 999

İFTAR VERMENİN VE SÜRİYELİLERE YARDIM ETMENİN FAZİLETİ

 • 0
 • 0
 • 1088

GİRESUN’DA SEYYİD VAKKAS HAZRETLERİ TÜRBESİ

 • 0
 • 1
 • 2125

ORUÇ SABIR AYI DEMEKTİR

 • 0
 • 0
 • 1013

ORUÇ AYI RAMAZAN-I ŞERİF YAKLAŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 972

DÜNYA’DAN DİDİ’YE VE ÇAYKUR ÇAYLARINA ALTIN MADALYA

 • 0
 • 0
 • 1249

RİZE’YE SON 13 YILDA 192 MİLYON TL. GENÇLİK VE SPOR YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 669

SON 13 YILDA RİZE’YE 340 MİLYON TL. SAĞLIK YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 846

RİZE’YE 13 YILDA 333 MİLYON TL. EĞİTİM YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 944

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 3. HAVA LİMANI

 • 0
 • 0
 • 995

KARADENİZ YAYLALARI YEŞİL YOL PROJESİYLE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

 • 0
 • 0
 • 976

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 532

MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 993

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

 • 0
 • 0
 • 1351

YAPIMI DEVAM EDEN ÇAMLICA CAMİİ

 • 0
 • 0
 • 1131

ÇAYKUR 29 NİSAN’DA VİRA BİSMİLLAH DİYOR

 • 0
 • 0
 • 1416

ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 1188

ÇANAKKALE ZAFER HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 1597

ÇANAKKALE ZAFER HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 976

AKLIN DİNDEKİ YERİ

 • 0
 • 0
 • 1218

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1072

TÜNELLER ÜLKESİ TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1331

BİTKİSEL VE DOĞAL ÜRÜNLER İYİ DENETLENMELİ

 • 0
 • 0
 • 1585

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1174

SÜTLÜOĞLU’NUN SİYASETE DÖNMEMESİNE EN ÇOK ÇAY ÜRTİCİLERİ SEVİNDİ

 • 0
 • 0
 • 1069

100 YIL ÖNCEKİ ÇANAKKALE GÜNLÜĞÜ

 • 0
 • 0
 • 1063

CANINI SEVEN, CANAN KARATAY HOCAYI DİNLESİN

 • 0
 • 0
 • 1413

BÜTÜN DÜNYA’DA MÜSLÜMANLIK HIZLA YAYILIYOR

 • 0
 • 1
 • 1645

ARTIK YENİ MİLLİ SİLAHLARIMIZI YAPMAYA BAŞLADIK

 • 0
 • 1
 • 1239

HAZRETİ ALİ`NİN KÜFE CAMİİN`DE ŞEHADETİ

 • 0
 • 0
 • 1391

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GİDİŞATI

 • 0
 • 0
 • 973

SÜTLÜOĞLU; 150 BİN TON KURUÇAY SATIŞI İLE REKOR KIRDI

 • 0
 • 0
 • 1314

MEŞHUR BEYİTLER

 • 0
 • 0
 • 1851

DÜNYA PEHLİVANI YAŞAR DOĞU`NUN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1208

HARAM KALABİ KARARTIR

 • 0
 • 0
 • 1639

EDEP SAHİBİ OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1170

İLİM, AMEL, İHLAS

 • 0
 • 0
 • 1356

ERKEĞİN EŞİNE KARŞI VAZİFELERİ

 • 0
 • 0
 • 957

ARTIK YERLİ UZAY ARACIMIZ VAR

 • 0
 • 0
 • 1224

ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİNİN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 2011

PROF. DR. KASAP BAŞKANIN BASIN TOPLANTISI

 • 0
 • 0
 • 2170

PEYGAMBERİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ MUCİZELERİ

 • 0
 • 1
 • 2882

AŞURENİZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1733

ÇALIŞMAK`TA İBADETTİR

 • 0
 • 0
 • 1333

GÜZEL İNSANIN EN GÜZEL HASLETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1473

2014 YILI ÇAYKUR`UN ALTIN YILI OLDU

 • 0
 • 0
 • 1170

AREFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 1682

YAYGINLAŞAN REFLÜ HASTALIĞI

 • 0
 • 0
 • 1473

AKIL HER ŞEYİ ANLAYAMAZ

 • 0
 • 0
 • 1264

BATIL İNANÇLAR YAYGINLAŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1534

Namaz Şov Değildir Haberi

 • 0
 • 0
 • 1493

KADİR GECESİ

 • 0
 • 0
 • 1274

TARİHTE SÜNNÎ KİME EHL-İ SÜNNET NEYE DENİR?

 • 0
 • 0
 • 632

ORUÇ VE SAĞLIK

 • 0
 • 0
 • 1279

HIRKA-İ ŞERİF

 • 0
 • 0
 • 1766

ÇAYKUR`UN BEYAZ ÇAYINI TANIYALIM

 • 0
 • 0
 • 1085

RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1168

ÇOK DEĞİL 40 YIL EVVELKİ NOSTALJİLER

 • 0
 • 0
 • 1118

BERAT KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 1393

SÜLEYMANİYE CAMİSİ

 • 0
 • 0
 • 1051

RİZE`NİN YENİ VALİSİ YAZICI; "ATANMIŞ GİBİ DEĞİL, ADANMIŞ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

 • 0
 • 0
 • 1116

ÇAYKUR`UN BEYAZ ÇAYI

 • 0
 • 0
 • 1663

TEKNOLOJİNİN NE ZARARI VAR?

 • 0
 • 0
 • 1539

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TÜNELİ OVİT`TE BÜYÜK ÇALIŞMA

 • 0
 • 0
 • 1623

İYİLİK ETMEKTE MÜKAFAT VARDIR

 • 0
 • 0
 • 1289

ÜÇ AYLAR BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 1208

ERMENİ İSYANI

 • 0
 • 0
 • 1534

GIDALARA YAPILAN KATKILAR

 • 0
 • 0
 • 1357

NE OL - NE OLMA

 • 0
 • 0
 • 1501

DR. ENVER ÖREN`İN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1333

ANA VE BABANIN DUASINI ALMAK

 • 0
 • 0
 • 1152

İYİ İNSAN OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1225

PROF. DR. REŞAT KASAP

 • 0
 • 0
 • 1843

OSMANLININ YÜKSELEN DEĞERLERİ

 • 0
 • 0
 • 1207

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

 • 0
 • 0
 • 1233

SAADET-İ EBEDİYYE

 • 0
 • 0
 • 1689

ORTA DOĞU VE TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1436

ALKOLÜN YOL AÇTIĞI RUHSAL BOZUKLUKLAR

 • 0
 • 0
 • 1637

TARAFINI BELLİ ETMEK ZAMANI

 • 0
 • 0
 • 1439

NOEL BABA SAFSATASI

 • 0
 • 0
 • 1858

ÇAYIMIZI TANIMAYA VE TANITMAYA DEVAM EDELİM

 • 0
 • 0
 • 1245

MEVLANA CELÂLEDDÎN-İ RUMÎ

 • 0
 • 0
 • 630

RİZE BELEDİYESİ ENTEGRE SU PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1581

RİZELİLER OLARAK ÇAYIMIZI İYİ TANIMALI VE İYİ ANLATMALIYIZ

 • 0
 • 0
 • 2846

HARAMLARDAN SAKINMAK

 • 0
 • 0
 • 1376

KADIN-ERKEK FARKI

 • 0
 • 0
 • 1419

DÜNYA`DA DİN EĞİTİMİ

 • 0
 • 0
 • 1187

EN ÇOK İÇTİĞİMİZ SU

 • 0
 • 0
 • 1851

SİGARA İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

 • 0
 • 0
 • 1800

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1400

YEŞİL ÇAY GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR!

 • 0
 • 0
 • 1166

DÜNYAYI KİRLERİNDEN ARINDIRMAK

 • 0
 • 0
 • 1334

İFTAR VERMEK

 • 0
 • 0
 • 1163

RİZE VALİLİĞİ ŞEHİT AİLELER VE GAZİLER İFTARI

 • 0
 • 0
 • 1285

ORUÇ HAKKINDA BAZI MESELELER

 • 0
 • 0
 • 1195

DEDİKODU VE GIYBET

 • 0
 • 0
 • 1312

ORUÇLUYA MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

 • 0
 • 0
 • 1453

RAMAZAN`DA NİYET VE DİYET

 • 0
 • 0
 • 1208

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

 • 0
 • 0
 • 1262

BİR ÇOCUĞUN RAMAZAN GÜNLÜĞÜ HİKAYESİ

 • 0
 • 0
 • 2881

SİGARA İÇENLERE MEKTUP

SİGARA İÇENLERE MEKTUP Aile bireylerimiz için her türlü zorluğa katlanır, onlar için her türlü fedakarlığı yapacağımızı söyler dururuz. Evlatlarımız için gecemizi gündüzümüze katar çalışırda, çalışırız. Onlarının geleceğini, onlarının eğitimini ve istikbalini düşünürde, düşünürüz. Hastalansalar, Allah korusun başlarına üzücü ve olumsuz bir şey gelirse saatlerce uğraşır saatlerce başlarında bekleriz. Yeri gelince aç dururu, o tok olsun diye, yoruluruz, sağlığımızdan fedakarlık ederiz. Onlar dinlensin diye ve bunun gibi onlarca örnekler yazabilirim. Bir çoğumuz bu yazdıklarımı yapmıyor muyuz ? Yapıyoruz ! Ya annelerimiz... Fedakar, cefakar, bir çoğu, bir o kadar çileli ve vefakar anneler... Annelerimizin çocukları için yaptığı fedakarlıklarının haddi, hesabı ve sınırı yoktur. Bir anneye veya babaya sorsak... "Çocuklarınız için hiç gözünüzü kırpmadan kendinizi tehlikeye atar mısınız?" Ona kol kanat gerer misiniz? Tehlike altında olmalarını istemediğimiz için elimizden geleni yapmaz mıyız? Allah göstermesin, evimiz yanıyor olsa, içeri girer canımız pahasına çıkarırız. Bir araba üzerine gelse, arabanın önüne atlar kendimizi siper yaparız. Velhasıl kısacası çocuklarımız için hiçbir fedakarlık ve tehlikeden kaçınmayız. Peki bu kadar çok sevdiklerimiz için niçin yıllarca içtiğimiz, kendimize, aile bireylerimize ve çevremize maddi ve manevi zehir saçtığımız sigarayı niçin bırakmıyorsunuz? Aile bireylerimizle daha fazla daha fazla zaman geçirmek için... Onlarla daha sağlıklı ve mutlu günlerde bir arada olmak için... Onlara kötü örnek olmamak için... onların yanında içtiğimiz sigara ve diğer zararlı maddeler ile onları da zehirlememek için... Ve bunun gibi onlarca nedenle başta sigara ve türevi zararlı maddeleri onlar için bırakmanız gerekmez mi? Haydi bu sefer kendiniz düşünüyorsanız, sevdiklerinizde düşünün... Yukarıda onlar için katlanamayacağımız hiç bir şey yoktur demedik mi ? Soruyorum sizlere, evlatlarımız bir ot parçasından, bir filtreden daha mı kıymetsiz? Hiç de öyle olduğunu zannetmeyin dediğinizi duyuyorum gibi... değil mi? O zaman gelin, biz Müslümanlar için çok önemli bir ibadet olan rahmet, mağfiret, bereket, arınma, temizlenme ayı olan, Ramazanı da fırsat bilerek hayatımızda ki sigara dosyasını kapatalım. Sigaraya sağlıklı iken son verelim... Sigara sizi hayattan silmeden, siz onu hayatınızdan silin atın... Sigarayı bırakmak ve mutlu olmak için gereken tek şey "KENDİNİZ" başka hiç bir şeye gerek yok. Şimdiden, hepinizin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah`tan sizlere sigarasız sağlıklı uzun ömürler diliyorum. B.A.K (Yeşilay Rize Temsilcisi)

 • 0
 • 0
 • 1586

İMAMI RABBANİ HAZRETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1488

DAMARDAN GİREN ÖLÜM; EROİN

 • 0
 • 0
 • 1515

GEZİ PARKININ ARDINDA YATANLAR

 • 0
 • 0
 • 1199

SAĞLIK İÇİN GÜNDÜZ UYKUSUNUN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1159

DİNİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1209

GEZİ PARKI BAHANE

 • 0
 • 0
 • 1198

ORGANİK ÇAY TARIMI!

ORGANİK ÇAY TARIMININ ÜRETİCİ VE RİZE`YE KAZANDIRACAKLARI

 • 0
 • 0
 • 1611

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI 1 HAZİRAN`DA RİZE`DE

 • 0
 • 0
 • 1468

VAKIF DUA VE VAKIF BEDDUASI

 • 0
 • 0
 • 1765

RİZE ŞAHİKA EĞİTİM KURUMLARI

 • 0
 • 0
 • 1897

VAKIFLAR HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 1441

GÜLER YÜZLÜ OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1728

GLOBAL ALKOL POLİTİKALARI SEMPOZYUMU SONUÇLARI

 • 0
 • 0
 • 1288

YEŞİLAY`DAN GLOBAL ALKOL POLİTKALARI SEMPOZYUM

 • 0
 • 0
 • 1508

SİGARANIN EKONOMİK ZARARLARI

 • 0
 • 0
 • 1489

RİZE İŞKUR MESLEK AYRIMI YAPMADAN HERKESİ KUCAKLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1378

VAY KUL VE KARDEŞ HAKKI YİYENLERİN HALİNE

 • 0
 • 16
 • 54319

SAMSUN`DAN RİZE`YE DEMİRYOLU PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1370

ANNELERE SİGARA HİÇ YAKIŞMIYOR

 • 0
 • 0
 • 1194

BATILI YAZARIN GÖZÜYLE PEYGAMBER EFENDİMİZ

 • 0
 • 0
 • 1131

SİGARA DOST MUDUR YOKSA BİR DÜŞMAN MI?

 • 0
 • 0
 • 1432

ÇAYSIZ BİR DÜNYA NASIL OLURDU ACABA?

 • 0
 • 0
 • 1621

YEŞİLÇAY NEDEN BU KADAR FAYDALIDIR?

 • 0
 • 0
 • 1432

RİZE BELEDİYESİNİN CENAZE HİZMETLERİ 10 NUMARA

 • 0
 • 0
 • 2236

ALLAHIN SEVDİĞİ KUL

 • 0
 • 0
 • 1433

CANON RİZE`YE GELİYOR

 • 0
 • 0
 • 1690

KUMAR VE ŞANS OYUNLARI

 • 0
 • 0
 • 1728

PEHLİVAN FİFA U20 DÜNYA KUPASINA HAZIRLANIYOR

 • 0
 • 0
 • 1370

EN GÜZEL SÖZ VE BEYİTLER

 • 0
 • 0
 • 1698

KAYBOLAN HASLETLERİMİZ

 • 0
 • 0
 • 1162

OSMANLI DEVLETİ`NİN KURULUŞU

 • 0
 • 0
 • 1548

ÇAYDA ORGANİK TARIM

 • 0
 • 0
 • 1651

UYUŞTURUCU HARAMDIR

 • 0
 • 0
 • 1883

RİZE MÜSİAD`TA OLAĞAN GENEL KURUL

 • 0
 • 0
 • 1256

İNSANDA BEDEN VE RUH TEMİZLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 1353

EVLİLİK AĞACI

 • 0
 • 0
 • 1328

ŞARAP KANSERİ ÖNLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 1448

İNTERNET, BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 1373

ERGENLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 2236