Bayram Ali KAVALCI

RİZE'NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 5930
Yazı Boyutu

2 Mart 1918 Rize’nin kurtuluşu. Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca ‘da "RIZA" olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Osmanlıca ‘da ise "RİZE" ufak kırıntı, döküntü anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e" sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de kullanıldığı ifade edilmektedir.

Rize ili ve çevresinin bilinen ilk hakim ahalisi, bitişken dilli ve Asya kökenli kavimlerdir. Bunlar Rize ve çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinen yerleşik topluluklarıdır. Bu topluluklardan "KULKU-KULKHA"ların adına, Erzurum yöresini kendi ülkesinin topraklarına katan URARTU kralı II. SARDUR (M.Ö. 765-735) 'un Çıldır gölünün güneyinde Taşköprü köyünün üstündeki kayalıklara kazdırdığı çivi yazılı kitabede rastlanmıştır.

M.Ö. 2000'lerde Kafkas dağları ile Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kimmerler'in Ülkesi, M.Ö. 720 yıllarında Sakalar tarafından işgal edildi. Kimmerler'in Azak denizi ile Kafkaslar arasında yaşayan kolu, Sakalar'ın baskısı ile M.Ö. 714 yıllarında yurtlarını bırakarak Aras ve Çoruh nehri boylarınca yayıldılar. Kimmerler'in bu ilk göçleri, en eski destani Gürcistan tarihi olan "Kartlis-Çkhovrebe"da kartli (Gürcistan) ve komşularını esarete aldıkları ilk seferi diye anılmaktadır. Daha sonraları Kızılırmak ve Adana Bölgesine kadar hakim olan Kimmerler'den, Trabzon-Bayburt arasındaki Kemer dağı, Rize Çayeli İlçesi çıkışındaki Kemer köyü, Kızılırmak boyundaki Gemerek ile Kars'ın doğusunda yer alan Ümrü gibi coğrafya adları günümüze kadar gelmiştir.

Aşağı Tuna ve Karpatlara kadar Doğu Avrupa'ya hakim olan Sakalar M.Ö. 680 yılında kendilerine itaat etmeyen son Kimmerler'i de yenerek Azerbaycan ve Gürcistan'a yayıldılar. Saka Kralı MADOVA'nın M.Ö. 626'da Medler'ce hile ile öldürülmesi üzerine Heredot'un andığı "Asya'da 28 yıl süren Sakaların hâkimiyetleri" sona erdi.

Saka göçleri sırasında, Aşağı Çoruh ve Rize-Batum arasına "Kalaç" adlı bir Türk boyu yerleşmiştir. Bu boyun yerleştiği bölgeye, M.S. 150 yıllarında yazılan PTOLEMEUS'un coğrafyasında Kalarzen, Gürcü kaynaklarda ise Klarc-et (=Klarç yurdu) denmektedir. Batom-Rize arasında güneyden Karadeniz'e esen sıcak rüzgarlar hala "Kalaş yeli" olarak anılmaktadır. Ayrıca Rize yöresindeki Türkmen/Oğuz topluluğu içinde yer alan Askur Boyunun Rize'nin doğusundaki Askoroz çayı diye bilinen çaya adını vermiş olması gerektir. Yine Sakaların Horosan kolunun gelen Arşaklar ve Balkarlar Bayburt çevresi Çoruh vadisi boyunca yerleşmişlerdir. Bu yüzden Bayburt ve İspir'in kuzeyindeki sıra dağlara günümüze kadar ve hece kaymasıyla "Balkal" ve buradan güneye doğru esen yağmur getiren rüzgâra da "Balkal yeli" denile gelmektedir. Rize'de Hemşinlilerin en güzel yaylaları Baykal dağlarındadır.

​M.Ö. 5. Yüzyılda Karadeniz'in kuzeyini gezen Herodot sakaların "Alazon" (+Alazlar) boyundan söz eder. M.S. 23-79 yılları arasında yaşayan Romalı PİLİNUS aynı yörede "Laz'lar" (Laz'oi) adlı bir kavim yaşadığını bildirir. 131 yılında Karadeniz kıyılarını gemi ile dolaşan Romalı ARRİANOS, Karadeniz'in doğusunda hakim olan Lazlardan bahseder. Rize, M.S. 10-395 yılları arasında Roma, 395 yılından itibaren de Bizans hakimiyeti altında yer almıştır.

Sakaların Kars, Iğdır kesimine yakın Gökçegöl ile Alagez dağı arasında yaşayan bir boyu olan Amadunuler 626 yılında İranlıların baskısından kurtulmak için Boy Beyleri Hamam'ın öncülüğünde Çoruh ırmağını aşıp Rize'nin Dampur adlı ıssız yerini şenlendirerek ve bu yöreye HAMAM-A ŞEN (Hamamın şenliği) adını vererek yerleşip yurt tuttular. Bu yöreye bu gün Hemşin denmektedir. 646 yılında yöre Araplar tarafından vergiye bağlanmış olup 737 yılında da kısa bir süre Araplar'ın eline geçmiştir.

XI. Yüzyıldan itibaren Rize'ye Türkmenlerin akınları yoğunlaşır. 1071 Malazgirt zaferi ile birlikte Bizans'tan feth edilen bölgelerde Türk emirlikleri kurulurken, Erzurum-Saltukluları da Çoruh nehri boyları ile birlikte Rize bölgesini hudutları içine aldılar. Alpaslanoğlu Sultan Melikşahın emirlerinden Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adındaki Komutanlar 24 Haziran 1080 Posof-Kol zaferi ile Apkaz-Gürcistan krallığını yenerek Giresun'un batısına kadar olan Doğu Karadeniz bölgesinde Bizans'ın Hakimiyetine son verdiler. Böylelikle Büyük Selçukluların yükselme devrinde tüm Anadolu ile birlikte Rize de Selçukluların hakimiyetine girmiştir.
Bu gelişmelerden sonra 100 bin nüfuslu Çepni'ler ile Kürtünler Doğu Karadeniz kıyılarına ve Rize'nin İkizdere kesimine yerleştirildiler. 1098 yılında Danışmenlilerin yöreye kısa bir dönem hâkimiyetleri söz konusudur. Ancak Haçlı seferleri yüzünden canlanan Bizanslar, 1098'de Trabzon ve Rize kesimini Emirüssevahil Sülübey'den aldılar. Çoruh vadisinde yerleşmiş olan Kıpçak boyundan Kubasar ailesi ve taraftarları 1195 tarihinde doğudan yeni-Kıpçakların gelişinden rahatsız olarak Bizans idaresindeki Rize ve Trabzon bölgesine gelip yerleşmişlerdir. İkizdere ve Sürmene'deki 60 aileden çok Kumbasar oymağı, bunların torunlarıdır. IV. Haçlı seferinde Frenklerin İstanbul'u işgali üzerine baskıdan kaçan KOMMENLER soyu, 1204 yılında Rize'yi de içine alan TRABZON PONTOS RUM imparatorluğunu kurmuşlardır.

Trabzon Rumları, 1456 yılından itibaren Osmanlı devletine vergi vermeye başlamış, 1461 yılında Trabzon'u feth eden Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Ali Paşa ismindeki Komutan tarafından Rize ve çevresi Türk egemenliği altına alınmıştır. Böylece Anadolu Türk birliğine katılan Rize bölgesine, 1461 yılı ve sonrasında Çoruh, Amasya, Samsun ve Tokat'tan; 1466 yılında yıkılan Karamanoğlu Beyliği bir daha canlanmasın diye Konya yöresinden; 1501 yılında Şil Şah İsmail'in yıktığı Sünni Akkoyunlulardan Tebriz ve öteki bölgelerden kaçanlardan; 1515 yılında Dulkadırli beyliği kaldırılınca Mara-Elbistan Türkmenleri Trabzon ve Rize yöresine yerleştirildiler. Yavuz Selim devrinde Trabzon'un doğusundaki dirliklerden bazıları ünlü Oğuz boyu Çepniler'in elinde idi. Fakat Çepnilerin Trabzon'un doğusundaki yerlere ve bilhassa Rize bölgesinde yerleşmeleri sonraki yüzyıllarda olmuştur. Gerçekten Çepniler karada ve denizde yiğitçe mücadele vererek oralarda kalabalık topluluklar halinde yurt tutmuşlardır. Bilhassa Rize şehri ve bölgesinde Çepniler yoğun bir şekilde yerleşmişlerdir. Şimdi Rize şehri ve bölgesinde sadece Türkçe konuşulmasının sebebi bu yoğun Çepni yerleşmesidir. Zamanımızda Rize bölgesindeki köylerde Çepni adlı ailelere rastlandığı gibi, Çepni bu yörede "yiğit" , "gözü pek", "cesur ve çetin", adam manasına geliyor.

Yavuz Sultan Selim'in sancak beyliği sırasında Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize'ye gelerek kendi adı ile anılan camii yaptırmıştır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Rize'de Tuzcuoğullarının isyanı değişik tarihlerde birkaç kez tekrarlanmıştır. 1834 yılında bu isyanlara son verilerek Tuzcuoğulları Rumeli de iskan edilmişlerdir. Rize, 1867 Vilayet Nizamnamesine göre Trabzon Vilayetinin merkez sancağının 6 kazasından biri durumundadır. 1877 yılında merkez sancağa bağlı nahiye olmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının ardından Lazistan sancağı kurulunca Rize hem kaza, hem de bu sancağın merkezi oldu. Birinci Cihan savaşında 9 Mart 1916 tarihinde Rize, Rusların işgaline uğramış, 2 Mart 1918 de bağımsızlığına kavuşmuştur.

 

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

RİZE'NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 5930

BİR GENÇLİK SORUNU OLARAK İLETİŞİM MEKANİZMALARI

 • 0
 • 0
 • 3781

BAŞARININ SIRRI

 • 0
 • 1
 • 3425

AİLE HUZURU

 • 0
 • 0
 • 3386

VEFATININ 60. YILINDA 'TÜRK GİBİ GÜÇLÜ' YAŞAR DOĞU

 • 0
 • 0
 • 2419

BİR NEŞELİ KUŞTU GENÇLİK

 • 0
 • 0
 • 4973

ARTIK HAYATI HESAPLA DEĞİL NASİPLE YAŞIYORUZ

 • 0
 • 0
 • 2253

HZ. MEVLANA

 • 0
 • 0
 • 3192

ÇAY BİTKİSİNİN YETİŞME KOŞULLARI

 • 0
 • 0
 • 6789

YAŞLILARDA VE ÇOCUKLARDA SOĞUĞA DİKKAT

 • 0
 • 0
 • 5699

120 YIL ÖNCE DÜNYA NASILDI?

 • 0
 • 0
 • 3041

ÇAY TARIMI VE ÖZELLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 2277

YAŞLILIK HAYATTAN KOPMA DEĞİLDİR

 • 0
 • 0
 • 2922

BAŞKALARINI DÜŞÜNMEK

 • 0
 • 0
 • 3706

MADEN SUYU-SODA HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

 • 0
 • 0
 • 3719

ADNAN MENDERES DÖNEMİ

 • 0
 • 1
 • 3681

ANNEMİN VEFATI VE YAŞLILARIMIZA SAYGI

 • 0
 • 0
 • 3082

ÇATIRDAYAN KOMŞULUK İLİŞKİLERİ NASIL OLMALI?

 • 0
 • 0
 • 2249

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE OSMANLI DEVLET BÜYÜKLERİ

 • 0
 • 0
 • 4805

İSLAMİYET VE İLERİCİLİK

 • 0
 • 0
 • 2336

HEPİMİZİN İHTİYAÇ DUYACAĞI PRATİK BİLGİLER

 • 0
 • 0
 • 2541

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 3918

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 5056

ALKOL TÜKETMEK HANGİ ORGANLARI ETKİLER

 • 0
 • 0
 • 1331

MEZHEPLER VE MEZHEP İMAMI

 • 0
 • 0
 • 6270

RUANDA KATLİAMI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1451

TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARI

 • 0
 • 0
 • 2919

GELİN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININI DAHA İYİ TANIYALIM

 • 0
 • 0
 • 5725

HİÇBİR GELİŞME TESADÜFİ DEĞİLDİR

 • 0
 • 0
 • 4752

BAŞA GELEN ÇEKİLİR

 • 0
 • 0
 • 2970

EVDE GÜNDEM TÜRKİYE'NİN VE RİZENİN SAĞLIĞI

 • 0
 • 0
 • 5020

KORONA VİRÜS NEDİR? NE DEĞİLDİR?

 • 0
 • 0
 • 4000

SU’DAN SONRA EN ÇOK TÜKETTİĞİMİZ ÇAYLARDA NE NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 2603

RİZE'NİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ VE EKREM ORHON

 • 0
 • 1
 • 3031

DÜNYANIN BAŞINDAKİ TERÖR BELASI

 • 0
 • 0
 • 2187

MADDE BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 1917

RİZE'NİN GEÇMİŞİNDEKİ EKONOMİK HAYAT VE ÇAYCILIĞIN GELİŞMESİ

 • 0
 • 0
 • 3090

HAYATIMIZI KUŞATAN 'AMA' VE 'LAKİN'LER

 • 0
 • 0
 • 2373

BİR GÜZEL ÇANAKKALE HATIRASI

 • 0
 • 0
 • 1798

OKULLAR DEPREM VE DOĞAL AFETLER ÖNCESİ NASIL OLMALI?

 • 0
 • 0
 • 1303

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE RİZEMİZİ İYİ TANITALIM

 • 0
 • 0
 • 1335

TÜRKİYE ENERJİ ÇEŞİTLİĞİNDE SESSİZ DEVRİM YAPTI

 • 0
 • 0
 • 1099

BİR BAŞARI HİKAYESİ

 • 0
 • 0
 • 1244

TÜRKİYE, UÇAK PARÇALARI ÜRETEN BİR ÜLKE KONUMUNDA

 • 0
 • 0
 • 1168

HAZRET-İ ALİ EFENDİMİZİN NASİHATLERİ

 • 0
 • 0
 • 1048

RİZE'MİZ YAŞANABİLİR HUZURLU VE TERÖRÜN OLMADIĞI BİR ŞEHİR

 • 0
 • 0
 • 1044

DÜNYA’DA YAŞANANLARA BAKINCA BİZE DAHA ÇOK ÇALIŞMAK DÜŞÜYOR

 • 0
 • 0
 • 1149

SANAL KUMAR TEHLİKESİ

 • 0
 • 0
 • 1240

2020’DE MİLLET OLARAK DAHA ÇOK EL ELE VERELİM

 • 0
 • 0
 • 1121

DOĞU ANADOLU’DAKİ TERÖRÜN GERÇEK NİYETİ

 • 0
 • 0
 • 1157

BİRÇOK YERDE İSMİ GEÇEN LOKMAN HEKİM KİMDİR?

 • 0
 • 0
 • 1389

OKUL GÜVENLİĞİ TANIMLAMALARI

 • 0
 • 0
 • 1143

GÜVENLİ OKUL VE AİLE

 • 0
 • 0
 • 1103

FETİH’TEN SONRA RİZE

 • 0
 • 0
 • 1268

YUVALARI YIKAN SANAL ALEM

 • 0
 • 0
 • 1201

DOĞU KARADENİZ’DE KOLONİLEŞME

 • 0
 • 0
 • 1193

GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 1226

CUMA GÜNÜ MÜSLÜMANIN BAYRAMDIR

 • 0
 • 0
 • 1258

NEDİR BU PONTUS KRALLIĞI?

 • 0
 • 0
 • 1468

ÖLÜM DEDİĞİN NEDİR? DALDA KURU BİR YAPRAK

 • 0
 • 0
 • 1177

GENÇLERİ ALDATMA OYUNLARINA DİKKAT!

 • 0
 • 0
 • 1155

MUTLULUĞUN HORMONUNU BULDUM

 • 0
 • 0
 • 1072

RİZE’NİN TARİHİ VE COĞRAFİ DURUMU BİLGİLERİ

 • 0
 • 0
 • 1072

11 KASIM 1918 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 1092

ERZURUM MUHAREBESİNİN YILDÖNÜMÜ

 • 0
 • 0
 • 1149

DÜNYAYI STRESE SOKAN ZALİM DONALD TRUMP

 • 0
 • 0
 • 1126

PARKİNSON VE ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1206

SEVGİDE GÜLÜMSEMENİN GÜCÜ

 • 0
 • 0
 • 1078

DOĞRU VE GÜZEL KAVRAMLARI

 • 0
 • 0
 • 1077

TOLSTOY’DAN İNCİLER

 • 0
 • 0
 • 1314

ÇOCUKLARIMIZIN BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEK

 • 0
 • 0
 • 1125

ÇAY VE KAFEİN

 • 0
 • 0
 • 1564

KUL HAKKI ÇOK ÖNEMLİ

 • 0
 • 0
 • 1204

ÖNCE DOĞRU İMANA SAHİP OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1233

KENEVİR YETİŞTİRMEK İSTEYENLER İZİN ALMAK ZORUNDA

 • 0
 • 0
 • 1177

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN İNANCIMIZDAKİ ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1091

120 YILLIK OSMANLI YEMİNİ

 • 0
 • 0
 • 1382

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 981

HİCRİ YILBAŞI GECESİ VE AŞURE

 • 0
 • 0
 • 1197

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ

 • 0
 • 0
 • 1016

MÜSLÜMANLARIN İSPANYA’YI FETHİ

 • 0
 • 0
 • 1128

ÇAYIN RİZE’YE GELİŞ SERÜVENİ

 • 0
 • 0
 • 979

RİZE ÇAYI HAYATTIR, İNSAN İSE ŞEKERDİR

 • 0
 • 0
 • 1209

DOYMAYAN GÖZ

 • 0
 • 0
 • 1200

BÖLGEMİZDEKİ BİTKİ FLORASI ÜRETİME VE TÜKETİME KAZANDIRILMALI

 • 0
 • 0
 • 1196

MİRAÇ KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 2041

BAĞIMLILIK NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1557

BARAJLAR ÜLKESİ TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1464

DEVASA PROJELER ARD ARDA HİZMETE AÇILIYOR

 • 0
 • 0
 • 1242

TÜRKİYE`DE ÇAYIN PAZARLANMASI

 • 0
 • 0
 • 1871

TEKNOLOJİ YOKTU AMA İNSANLIK VE DUYARLILIK ÇOKTU

 • 0
 • 0
 • 1549

DEVLET-İ ALİYYE OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 1277

RİZE VALİSİ ÇEBER, KAMU HİZMETİ VEREN SİZ GAZETECİLER` DE BENİM MESAİ ARKADAŞLARIMSINIZ

 • 0
 • 0
 • 1540

BORALTAN KÖPRÜSÜ VAKASI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1303

NOEL VE YILBAŞI GERÇEĞİ

 • 0
 • 0
 • 1843

KONYA MEVLANA`DAN SELAM VAKTİ

 • 0
 • 0
 • 1529

AK PARTİ RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI METİN`İN BASINLA BULUŞMASI

 • 0
 • 0
 • 1590

YENİ NESİL SORUYOR? NEDİR BU AVRUPA BİRLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 1299

TÜRKAKIM NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1639

KARADENİZ BÖLGESİNDE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

 • 0
 • 0
 • 1197

VALİ ÇEBER KISA SÜREDE RİZE`Yİ KUCAKLADI

 • 0
 • 0
 • 1227

BAĞIMLILIK NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1346

RİZE BELEDİYESİ SAHİL OTOPARK PROJESİ RİZE TRAFİĞİ KISMEN RAHATLATTI

 • 0
 • 0
 • 1706

HAYATIMIZI TEHDİT EDEN KİMYASALLAR

 • 0
 • 0
 • 1237

RİZE BELEDİYESİ DOĞU PARKI HERKESÇE ÇOK BEĞENİLDİ

 • 0
 • 0
 • 1446

ÖLÜME HAZIR OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1952

TÜRKİYE`DE HER İKİ KİŞİDEN BİRİ OBEZETİE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

 • 0
 • 0
 • 1177

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

 • 0
 • 0
 • 1591

İLİM VE BİLİM İNSANI YÜKSELTİR

 • 0
 • 0
 • 1671

Hicri Yeni Yıl 1440

 • 0
 • 0
 • 1400

ÇAY MI? KAHVE Mİ?

 • 0
 • 0
 • 1085

BELGRAD`IN FETHİ VE MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 1613

İSLAM’DA SAĞLIĞI KORUMAK

 • 0
 • 0
 • 3382

İSTANBUL ÇAMLICA TEPESİ CAMİ

 • 0
 • 0
 • 1226

BİR BARDAK ÇAY NEREDEYSE MUTLULUK ORADADIR

 • 0
 • 0
 • 1178

İYİ EVLAT YETİŞTİRMEK

 • 0
 • 0
 • 2041

İŞTE SİZE SAĞLIĞIN SIRRI

 • 0
 • 0
 • 1618

KÜLTÜRÜMÜZDE İTAAT ETMENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1785

MANEVİ ÜÇ AYLARIMIZ BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 1322

2 MART 1918 RİZENİN DÜŞMANDAN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1440

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI BÜROKRATINA YÖNELİK GERÇEK DIŞI HABERLER

 • 0
 • 0
 • 1381

SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜNDE RİZE YEŞİLAY

 • 0
 • 0
 • 1364

BÜYÜKLERİN SÖZÜ, SÖZLERİN BÜYÜĞÜDÜR

 • 0
 • 0
 • 1790

GEÇMİŞTE BATILI GÖZÜYLE TÜRKLER

 • 0
 • 0
 • 1282

RİZE’DE ATMA TÜRKÜ GELENEĞİ VE HALK ŞAİRLERİ

 • 0
 • 0
 • 2416

MEVLİT KANDİLLERİ BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1429

YENİ,RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAĞLIK KÜLLİYESİ

 • 0
 • 0
 • 1563

İSLAM DÜNYASINDA KADININ YERİ

 • 0
 • 0
 • 1230

DİNİMİZDE KURBAN KESMENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1840

BAŞKAN GÜLTEKİN’İN RİZE BASINI İLE BULUŞMASI

 • 0
 • 1
 • 1653

RTSO BAŞKANLIĞI ADAY ÇALIŞMALARI BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 1400

ÇAYKUR’DA ÇOK GÜZEL HAREKETLER VE İCRAATLAR BUNLAR…

 • 0
 • 0
 • 1559

OSMANLIDAN KALMA GÜZEL ADETLERİ YAŞATALIM

  

 • 0
 • 0
 • 1338

  EN MUTLU GÜNLERİMİZ BAYRAM GÜNLERİMİZDİR

 • 0
 • 0
 • 43

RİZE MÜSİAD BAŞKANI TAYLAN, ”RİZE BASINI BİZİM AYNAMIZDIR.

 • 0
 • 0
 • 1239

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 2273

PROF.DR. ŞABAN ŞİMŞEK RİZE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

 • 0
 • 0
 • 2163

POLEN NEDİR? POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

 • 0
 • 0
 • 1995

OSMANLININ MEŞHUR ALİMLERİNDEN HIZIR ÇELEBİ

 • 0
 • 0
 • 1737

AŞÜRE GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 1495

DÜNYA GIDA GÜNÜN BİZE HATIRLATTIKLARI

 • 0
 • 0
 • 1804

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YIL BASIN TOPLANTISI

 • 0
 • 0
 • 2308

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 2017

KURBAN BAYRAMI HAYIRLARA VESİLE OLSUN, ÜLKEMİZ HUZUR BULSUN

 • 0
 • 0
 • 2449

ÇOCUK EĞİTİMİNDE TERBİYENİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 2342

SANAL DÜNYA GENÇLİĞİN BAŞINA BELA

 • 0
 • 0
 • 2018

SGK’NIN KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1917

YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESMEK

 • 0
 • 0
 • 2079

ŞEHİT KİMDİR?

 • 0
 • 0
 • 1872

VEFATININ 33. YILDÖNÜMÜ ANISININ ARDINDAKİ BAŞKAN EKREM ORHON

 • 0
 • 0
 • 2453

HAKİKİ DİN ALİMİ KİMDİR

 • 0
 • 0
 • 2248

TÜRK MİLLETİNİN ŞANLI DİRENİŞİ TARİHE GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1518

YAŞADIKLARIMIZ GÖSTERİYOR’Kİ TARİHİMİZİ YENİDEN OKUMALIYIZ

 • 0
 • 0
 • 1411

BU GÜNE IŞIK TUTAN GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ ÖNEMLİ BİR HATIRA

 • 0
 • 0
 • 1705

RİZE DEVLETİN MİLLETİN VE REİSİN EMRİNDE DESTAN YAZIYOR

 • 0
 • 0
 • 2071

KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI REZİL HAİNLER

 • 0
 • 0
 • 1694

UYUŞTURUCU İLLETİ

 • 0
 • 0
 • 1620

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU VE MUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1550

ASHAB-I KİRAM KİMDİR?

 • 0
 • 1
 • 28589

YOLLARIMIZDA TÜNELLER DEVRİMİ

 • 0
 • 0
 • 1818

BİD’AT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

 • 0
 • 0
 • 2157

MAHREM VE YA NAMAHREM

 • 0
 • 0
 • 1497

EHL-İ SÜNNET İTİKADI

 • 0
 • 0
 • 1953

AK PARTİ RİZE İL TEŞKİLATININ İFTARI

 • 0
 • 0
 • 2024

ÇAYKUR BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR

 • 0
 • 0
 • 2078

MEHMETÇİK DESTANI

 • 0
 • 0
 • 1846

TOPRAK HAFTASI VE TOPRAK BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 1741

ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

 • 0
 • 0
 • 1783

BU DÜNYA GURBETTİR

 • 0
 • 0
 • 1454

RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1553

AHİLİK VE TRABZON’DA AHİ EVRAN CAMİİ VE TÜRBESİ

 • 0
 • 0
 • 3005

CENNETLE MÜJDELENEN ABDURRAHMAN BİN AVF

 • 0
 • 0
 • 1960

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 850

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 • 0
 • 0
 • 733

CAİZ’DE NE DEMEK

 • 0
 • 0
 • 1592

ÇAYKUR ÜRETİCİNİN HUZURU İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1420

ÇAYKUR ÜRETİCİNİN MUTLULUĞU İÇİN GECE-GÜNDÜZ 24 SAAT ÇALIŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1337

DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİ KAZANMAK

 • 0
 • 0
 • 1299

BETERİN BETERİ VARDIR

 • 1
 • 0
 • 1386

ŞABAN AYI MUHABBET VE HİZMET AYIDIR

 • 0
 • 0
 • 1519

İMAMI AZAM HAZRETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1471

MÜSLÜMANLARIN ÖRNEK İDARECİSİ EBÜD DERDA R.A.

 • 0
 • 0
 • 1385

EN UZUN TÜNELİMİZ OVİT’İN SONUNA YAKLAŞIYORUZ

 • 0
 • 0
 • 1794

EKŞİOĞLU VAKFININ RİZE’DEKİ ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1490

POLİS TEŞKİLATININ RİZE’DEKİ 171 KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1346

RİZE’DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1484

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR

 • 0
 • 0
 • 1249

6 MAYISHIDRELLEZ GÜNÜ BİR HALK GELENEĞİDİR

 • 0
 • 0
 • 1163

RİZE’DE ÇOGEP PROGRAMI BAŞARI GETİRDİ

 • 0
 • 0
 • 1467

ÖNCE SAĞLIK; FAKAT NASIL SAĞLIK?

 • 0
 • 0
 • 1270

ÇANAKKALE SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 1370

  ÇANAKKALE SAVAŞI

 • 0
 • 0
 • 57

ACININ BAŞKENTİ ANKARA

 • 0
 • 0
 • 1422

CUMA YAZIM (MANEVİ)

 • 0
 • 0
 • 1411

TANAP BORU HATTI PROJESİ 2017’DE HİZMETTE

 • 0
 • 0
 • 1408

YUNUS EMRE HZ.

 • 0
 • 0
 • 1401

KAFKAS KAHRAMANI ŞEYH ŞAMİL’İN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1521

HZ.VEYSEL KARANİ (R.A)

 • 0
 • 0
 • 1715

BİRAZDA ŞİİR’E DOKUNMAK LAZIM

 • 0
 • 0
 • 1437

KUYRUKLU YALAN DEĞİL, KUYRUKLU YILDIZ

 • 0
 • 0
 • 1333

MÜMSAD’A CEVAP YAZIM

 • 0
 • 0
 • 1377

CİHAD DİYE ORTAYA ÇIKAN BOZUK İNANÇLI FİTNELER

 • 0
 • 0
 • 1288

MÜSLÜMAN ASTRONOM VE MATEMATİKÇİ HARRANLI BETTANİ

 • 0
 • 0
 • 1802

GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA İTEN SEBEPLER

 • 0
 • 0
 • 1769

ÇAYKUR’UN“RİSİNG FROM RİZE” ÇALIŞMASI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1324

ÇAĞIMIZIN BÜYÜK SORUNU TERÖR VE UYUŞTURUCULAR

 • 0
 • 0
 • 1219

ÇAYKUR’DA 2015’DEN 2016’YA HAZIRLIK

 • 0
 • 0
 • 1392

ŞİMDİSIRA GELDİ RİZE-ARTVİN HAVALİMANINDA

 • 0
 • 0
 • 1274

YETİM KIZIN HİKÂYESİ

 • 0
 • 0
 • 975

BATILILARIN İSLAMİYET’E YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

 • 0
 • 0
 • 1447

KUL HAKKINA ÇOK DİKKAT

 • 0
 • 0
 • 1403

İMAM-I GAZALİNİN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1586

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİHAFTASI

 • 0
 • 0
 • 1400

ÇAYKUR HER YIL YENİ BİR REKOR KIRIYOR

 • 0
 • 0
 • 1432

ÇOCUK EĞİTİMİNDE BAZI TAVSİYELER

 • 0
 • 0
 • 1477

AHMET HAMDİ ERTEKİN HOCAEFENDİ

 • 0
 • 0
 • 1688

HAYATIMIZIN EN MAKBÜL İYİLİKLERİ

 • 0
 • 0
 • 1500

KAMERA VE GÖZLÜĞÜN ÖNCÜSÜ İBN-İ HEYSEM

 • 0
 • 0
 • 1485

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

 • 0
 • 0
 • 1467

ÜNLÜ KİMYA VE MATEMATİK ALİMİ MACRİTİ

 • 0
 • 1
 • 3050

ANADOLUN’NUN NİNE VE DEDELERİ

 • 0
 • 0
 • 1270

MÜTEVAZI VE KANAATKAR BİR HAYAT SÜRMEK

 • 0
 • 0
 • 1719

AHISKA TÜRKLERİ ARTIK YURTLARINA KAVUŞSUN

 • 0
 • 0
 • 1361

RİZE ESNAF VE SANATKARLARIN RİZE’YE BAKANLIK TALEBİ

 • 0
 • 0
 • 1228

1 KASIM’DA AK PARTİNİN TEKRARDAN FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞÜ

 • 0
 • 0
 • 1291

İNGİLİZ CASUSU’NUN İTİRAFLARI

 • 0
 • 0
 • 1331

DÜNYADA ALKOL UYGULAMLARI YAZIM

 • 0
 • 0
 • 1333

TÜRKİYE’NİN EN UZUN TÜNELİ OVİT’DE ÇALIŞMALAR TAM GAZ

 • 0
 • 0
 • 1447

ŞAİR, YAZAR, DİPLOMATYAHYA KEMAL BEYATLI

 • 0
 • 0
 • 1332

ÇAYIN EN BÜYÜĞÜ ÇAYKUR’DA HUZURLU BİR SEZON DAHA TAMAMLANMIŞ OLDU

 • 0
 • 0
 • 1432

AŞURE GÜNÜ VE GECESİ

 • 0
 • 0
 • 1286

TAHSİN BAYRAMOĞLU’NUN OVİT’DEN GELEN ERZURUM-RİZE SEVDASI

 • 0
 • 0
 • 1710

BURHAN OKUTAN’IN BELEDİYELERİN UYGULAMALARI KONULU KİTABI

 • 0
 • 0
 • 1479

ANZER BALI VE ANZER BALLIKÖYÜ KOOPERATİFİ

 • 0
 • 0
 • 1336

CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZI

 • 0
 • 0
 • 1550

DEVLET’E VE MİLLET’E HİZMET

 • 0
 • 0
 • 1211

ÇAYIMIZIN YENİ KARDEŞİ STEVIA

 • 0
 • 0
 • 1417

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1308

YENİ ENERJİ KAYNAĞI KAYA GAZI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1521

HÜZÜNLÜ GÜNLERDE KURBAN KESMEK

 • 0
 • 0
 • 1378

BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

 • 0
 • 0
 • 1334

KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ ZANNETMEK

 • 0
 • 0
 • 1952

RİZE’NİN KOMŞUSU ARTVİN’İN CANKURTARAN TÜNELİ

 • 0
 • 0
 • 1513

ORGANİK ÇAY TARIM PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1464

YÜREĞİMİZ HERGÜN KAN AĞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1231

ÇAYKUR ORGANİK TARIM’DA BAŞARILI GİDİYOR

 • 0
 • 0
 • 1361

ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARIN SEBEPLERİ

 • 0
 • 0
 • 1364

   KANSER HASTALIKLARINA DİKKAT!

 • 0
 • 0
 • 96

TARİHİ AHŞAP YAPILARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

 • 0
 • 0
 • 1402

ÇAYKUR’UN ŞEKER OTU STEVİA

 • 0
 • 0
 • 2471

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ

 • 0
 • 0
 • 1354

DUAYEN KIZILAY’CI MİTHAT AMCA’DA HAKKA YÜRÜDÜ

 • 0
 • 0
 • 1445

HER ZAMAN OKUNMASI GEREKEN BİR İLMİHAL

 • 0
 • 0
 • 1320

RAMAZAN AYI KUR’AN-I KERİMİN EN ÇOK OKUNDUĞU AY

 • 0
 • 0
 • 1308

GENÇİM, GÜZELİM, YAKIŞIKLIYIM AMA

 • 0
 • 0
 • 1346

ÜÇ BÜYÜK EVLİYA

 • 0
 • 0
 • 2499

FİTRE VERMEK

 • 0
 • 0
 • 1401

İFTAR VERMENİN VE SÜRİYELİLERE YARDIM ETMENİN FAZİLETİ

 • 0
 • 0
 • 1478

GİRESUN’DA SEYYİD VAKKAS HAZRETLERİ TÜRBESİ

 • 0
 • 1
 • 2617

ORUÇ SABIR AYI DEMEKTİR

 • 0
 • 0
 • 1384

ORUÇ AYI RAMAZAN-I ŞERİF YAKLAŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1347

DÜNYA’DAN DİDİ’YE VE ÇAYKUR ÇAYLARINA ALTIN MADALYA

 • 0
 • 0
 • 1660

RİZE’YE SON 13 YILDA 192 MİLYON TL. GENÇLİK VE SPOR YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 821

SON 13 YILDA RİZE’YE 340 MİLYON TL. SAĞLIK YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 1183

RİZE’YE 13 YILDA 333 MİLYON TL. EĞİTİM YATIRIMI YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 1305

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 3. HAVA LİMANI

 • 0
 • 0
 • 1417

KARADENİZ YAYLALARI YEŞİL YOL PROJESİYLE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

 • 0
 • 0
 • 1384

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 740

MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1343

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

 • 0
 • 0
 • 1779

YAPIMI DEVAM EDEN ÇAMLICA CAMİİ

 • 0
 • 0
 • 1544

ÇAYKUR 29 NİSAN’DA VİRA BİSMİLLAH DİYOR

 • 0
 • 0
 • 1813

ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 1642

ÇANAKKALE ZAFER HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 2006

ÇANAKKALE ZAFER HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 1376

AKLIN DİNDEKİ YERİ

 • 0
 • 0
 • 1613

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1474

TÜNELLER ÜLKESİ TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1782

BİTKİSEL VE DOĞAL ÜRÜNLER İYİ DENETLENMELİ

 • 0
 • 0
 • 1952

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

 • 0
 • 0
 • 1661

SÜTLÜOĞLU’NUN SİYASETE DÖNMEMESİNE EN ÇOK ÇAY ÜRTİCİLERİ SEVİNDİ

 • 0
 • 0
 • 1431

100 YIL ÖNCEKİ ÇANAKKALE GÜNLÜĞÜ

 • 0
 • 0
 • 1536

CANINI SEVEN, CANAN KARATAY HOCAYI DİNLESİN

 • 0
 • 0
 • 1834

BÜTÜN DÜNYA’DA MÜSLÜMANLIK HIZLA YAYILIYOR

 • 0
 • 1
 • 2045

ARTIK YENİ MİLLİ SİLAHLARIMIZI YAPMAYA BAŞLADIK

 • 0
 • 1
 • 1580

HAZRETİ ALİ`NİN KÜFE CAMİİN`DE ŞEHADETİ

 • 0
 • 0
 • 1777

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GİDİŞATI

 • 0
 • 0
 • 1374

SÜTLÜOĞLU; 150 BİN TON KURUÇAY SATIŞI İLE REKOR KIRDI

 • 0
 • 0
 • 1709

MEŞHUR BEYİTLER

 • 0
 • 0
 • 2222

DÜNYA PEHLİVANI YAŞAR DOĞU`NUN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1613

HARAM KALABİ KARARTIR

 • 0
 • 0
 • 2056

EDEP SAHİBİ OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1562

İLİM, AMEL, İHLAS

 • 0
 • 0
 • 1748

ERKEĞİN EŞİNE KARŞI VAZİFELERİ

 • 0
 • 0
 • 1343

ARTIK YERLİ UZAY ARACIMIZ VAR

 • 0
 • 0
 • 1636

ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİNİN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 2415

PROF. DR. KASAP BAŞKANIN BASIN TOPLANTISI

 • 0
 • 0
 • 2565

PEYGAMBERİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ MUCİZELERİ

 • 0
 • 1
 • 3314

AŞURENİZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 2147

ÇALIŞMAK`TA İBADETTİR

 • 0
 • 0
 • 1703

GÜZEL İNSANIN EN GÜZEL HASLETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1834

2014 YILI ÇAYKUR`UN ALTIN YILI OLDU

 • 0
 • 0
 • 1520

AREFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI

 • 0
 • 0
 • 2086

YAYGINLAŞAN REFLÜ HASTALIĞI

 • 0
 • 0
 • 1917

AKIL HER ŞEYİ ANLAYAMAZ

 • 0
 • 0
 • 1700

BATIL İNANÇLAR YAYGINLAŞIYOR

 • 0
 • 0
 • 1937

Namaz Şov Değildir Haberi

 • 0
 • 0
 • 1879

KADİR GECESİ

 • 0
 • 0
 • 1684

TARİHTE SÜNNÎ KİME EHL-İ SÜNNET NEYE DENİR?

 • 0
 • 0
 • 1042

ORUÇ VE SAĞLIK

 • 0
 • 0
 • 1659

HIRKA-İ ŞERİF

 • 0
 • 0
 • 2140

ÇAYKUR`UN BEYAZ ÇAYINI TANIYALIM

 • 0
 • 0
 • 1486

RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1618

ÇOK DEĞİL 40 YIL EVVELKİ NOSTALJİLER

 • 0
 • 0
 • 1524

BERAT KANDİLİ

 • 0
 • 0
 • 1821

SÜLEYMANİYE CAMİSİ

 • 0
 • 0
 • 1454

RİZE`NİN YENİ VALİSİ YAZICI; "ATANMIŞ GİBİ DEĞİL, ADANMIŞ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

 • 0
 • 0
 • 1494

ÇAYKUR`UN BEYAZ ÇAYI

 • 0
 • 0
 • 2103

TEKNOLOJİNİN NE ZARARI VAR?

 • 0
 • 0
 • 1936

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TÜNELİ OVİT`TE BÜYÜK ÇALIŞMA

 • 0
 • 0
 • 2007

İYİLİK ETMEKTE MÜKAFAT VARDIR

 • 0
 • 0
 • 1691

ÜÇ AYLAR BAŞLADI

 • 0
 • 0
 • 1582

ERMENİ İSYANI

 • 0
 • 0
 • 1930

GIDALARA YAPILAN KATKILAR

 • 0
 • 0
 • 1748

NE OL - NE OLMA

 • 0
 • 0
 • 1898

DR. ENVER ÖREN`İN VEFATI

 • 0
 • 0
 • 1770

ANA VE BABANIN DUASINI ALMAK

 • 0
 • 0
 • 1572

İYİ İNSAN OLMAK

 • 0
 • 0
 • 1611

PROF. DR. REŞAT KASAP

 • 0
 • 0
 • 2240

OSMANLININ YÜKSELEN DEĞERLERİ

 • 0
 • 0
 • 1610

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

 • 0
 • 0
 • 1644

SAADET-İ EBEDİYYE

 • 0
 • 0
 • 2115

ORTA DOĞU VE TÜRKİYE

 • 0
 • 0
 • 1818

ALKOLÜN YOL AÇTIĞI RUHSAL BOZUKLUKLAR

 • 0
 • 0
 • 2043

TARAFINI BELLİ ETMEK ZAMANI

 • 0
 • 0
 • 1848

NOEL BABA SAFSATASI

 • 0
 • 0
 • 2333

ÇAYIMIZI TANIMAYA VE TANITMAYA DEVAM EDELİM

 • 0
 • 0
 • 1615

MEVLANA CELÂLEDDÎN-İ RUMÎ

 • 0
 • 0
 • 985

RİZE BELEDİYESİ ENTEGRE SU PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1972

RİZELİLER OLARAK ÇAYIMIZI İYİ TANIMALI VE İYİ ANLATMALIYIZ

 • 0
 • 0
 • 3227

HARAMLARDAN SAKINMAK

 • 0
 • 0
 • 1814

KADIN-ERKEK FARKI

 • 0
 • 0
 • 1822

DÜNYA`DA DİN EĞİTİMİ

 • 0
 • 0
 • 1566

EN ÇOK İÇTİĞİMİZ SU

 • 0
 • 0
 • 2266

SİGARA İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

 • 0
 • 0
 • 2234

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

 • 0
 • 0
 • 1809

YEŞİL ÇAY GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR!

 • 0
 • 0
 • 1572

DÜNYAYI KİRLERİNDEN ARINDIRMAK

 • 0
 • 0
 • 1739

İFTAR VERMEK

 • 0
 • 0
 • 1565

RİZE VALİLİĞİ ŞEHİT AİLELER VE GAZİLER İFTARI

 • 0
 • 0
 • 1645

ORUÇ HAKKINDA BAZI MESELELER

 • 0
 • 0
 • 1594

DEDİKODU VE GIYBET

 • 0
 • 0
 • 1733

ORUÇLUYA MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

 • 0
 • 0
 • 1855

RAMAZAN`DA NİYET VE DİYET

 • 0
 • 0
 • 1602

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

 • 0
 • 0
 • 1617

BİR ÇOCUĞUN RAMAZAN GÜNLÜĞÜ HİKAYESİ

 • 0
 • 0
 • 3314

SİGARA İÇENLERE MEKTUP

SİGARA İÇENLERE MEKTUP Aile bireylerimiz için her türlü zorluğa katlanır, onlar için her türlü fedakarlığı yapacağımızı söyler dururuz. Evlatlarımız için gecemizi gündüzümüze katar çalışırda, çalışırız. Onlarının geleceğini, onlarının eğitimini ve istikbalini düşünürde, düşünürüz. Hastalansalar, Allah korusun başlarına üzücü ve olumsuz bir şey gelirse saatlerce uğraşır saatlerce başlarında bekleriz. Yeri gelince aç dururu, o tok olsun diye, yoruluruz, sağlığımızdan fedakarlık ederiz. Onlar dinlensin diye ve bunun gibi onlarca örnekler yazabilirim. Bir çoğumuz bu yazdıklarımı yapmıyor muyuz ? Yapıyoruz ! Ya annelerimiz... Fedakar, cefakar, bir çoğu, bir o kadar çileli ve vefakar anneler... Annelerimizin çocukları için yaptığı fedakarlıklarının haddi, hesabı ve sınırı yoktur. Bir anneye veya babaya sorsak... "Çocuklarınız için hiç gözünüzü kırpmadan kendinizi tehlikeye atar mısınız?" Ona kol kanat gerer misiniz? Tehlike altında olmalarını istemediğimiz için elimizden geleni yapmaz mıyız? Allah göstermesin, evimiz yanıyor olsa, içeri girer canımız pahasına çıkarırız. Bir araba üzerine gelse, arabanın önüne atlar kendimizi siper yaparız. Velhasıl kısacası çocuklarımız için hiçbir fedakarlık ve tehlikeden kaçınmayız. Peki bu kadar çok sevdiklerimiz için niçin yıllarca içtiğimiz, kendimize, aile bireylerimize ve çevremize maddi ve manevi zehir saçtığımız sigarayı niçin bırakmıyorsunuz? Aile bireylerimizle daha fazla daha fazla zaman geçirmek için... Onlarla daha sağlıklı ve mutlu günlerde bir arada olmak için... Onlara kötü örnek olmamak için... onların yanında içtiğimiz sigara ve diğer zararlı maddeler ile onları da zehirlememek için... Ve bunun gibi onlarca nedenle başta sigara ve türevi zararlı maddeleri onlar için bırakmanız gerekmez mi? Haydi bu sefer kendiniz düşünüyorsanız, sevdiklerinizde düşünün... Yukarıda onlar için katlanamayacağımız hiç bir şey yoktur demedik mi ? Soruyorum sizlere, evlatlarımız bir ot parçasından, bir filtreden daha mı kıymetsiz? Hiç de öyle olduğunu zannetmeyin dediğinizi duyuyorum gibi... değil mi? O zaman gelin, biz Müslümanlar için çok önemli bir ibadet olan rahmet, mağfiret, bereket, arınma, temizlenme ayı olan, Ramazanı da fırsat bilerek hayatımızda ki sigara dosyasını kapatalım. Sigaraya sağlıklı iken son verelim... Sigara sizi hayattan silmeden, siz onu hayatınızdan silin atın... Sigarayı bırakmak ve mutlu olmak için gereken tek şey "KENDİNİZ" başka hiç bir şeye gerek yok. Şimdiden, hepinizin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah`tan sizlere sigarasız sağlıklı uzun ömürler diliyorum. B.A.K (Yeşilay Rize Temsilcisi)

 • 0
 • 0
 • 2041

İMAMI RABBANİ HAZRETLERİ

 • 0
 • 0
 • 1843

DAMARDAN GİREN ÖLÜM; EROİN

 • 0
 • 0
 • 1917

GEZİ PARKININ ARDINDA YATANLAR

 • 0
 • 0
 • 1578

SAĞLIK İÇİN GÜNDÜZ UYKUSUNUN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1562

DİNİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

 • 0
 • 0
 • 1638

GEZİ PARKI BAHANE

 • 0
 • 0
 • 1604

ORGANİK ÇAY TARIMI!

ORGANİK ÇAY TARIMININ ÜRETİCİ VE RİZE`YE KAZANDIRACAKLARI

 • 0
 • 0
 • 2036

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI 1 HAZİRAN`DA RİZE`DE

 • 0
 • 0
 • 1882

VAKIF DUA VE VAKIF BEDDUASI

 • 0
 • 0
 • 2147

RİZE ŞAHİKA EĞİTİM KURUMLARI

 • 0
 • 0
 • 2308

VAKIFLAR HAFTASI

 • 0
 • 0
 • 1794

GÜLER YÜZLÜ OLMAK

 • 0
 • 0
 • 2140

GLOBAL ALKOL POLİTİKALARI SEMPOZYUMU SONUÇLARI

 • 0
 • 0
 • 1704

YEŞİLAY`DAN GLOBAL ALKOL POLİTKALARI SEMPOZYUM

 • 0
 • 0
 • 1904

SİGARANIN EKONOMİK ZARARLARI

 • 1
 • 0
 • 1915

RİZE İŞKUR MESLEK AYRIMI YAPMADAN HERKESİ KUCAKLIYOR

 • 0
 • 0
 • 1767

VAY KUL VE KARDEŞ HAKKI YİYENLERİN HALİNE

 • 3
 • 16
 • 60951

SAMSUN`DAN RİZE`YE DEMİRYOLU PROJESİ

 • 0
 • 0
 • 1753

ANNELERE SİGARA HİÇ YAKIŞMIYOR

 • 0
 • 0
 • 1598

BATILI YAZARIN GÖZÜYLE PEYGAMBER EFENDİMİZ

 • 0
 • 0
 • 1542

SİGARA DOST MUDUR YOKSA BİR DÜŞMAN MI?

 • 0
 • 0
 • 1785

ÇAYSIZ BİR DÜNYA NASIL OLURDU ACABA?

 • 0
 • 0
 • 2008

YEŞİLÇAY NEDEN BU KADAR FAYDALIDIR?

 • 0
 • 0
 • 1882

RİZE BELEDİYESİNİN CENAZE HİZMETLERİ 10 NUMARA

 • 0
 • 0
 • 2676

ALLAHIN SEVDİĞİ KUL

 • 0
 • 0
 • 1844

CANON RİZE`YE GELİYOR

 • 0
 • 0
 • 2125

KUMAR VE ŞANS OYUNLARI

 • 0
 • 0
 • 2151

PEHLİVAN FİFA U20 DÜNYA KUPASINA HAZIRLANIYOR

 • 0
 • 0
 • 1747

EN GÜZEL SÖZ VE BEYİTLER

 • 0
 • 0
 • 2112

KAYBOLAN HASLETLERİMİZ

 • 0
 • 0
 • 1541

OSMANLI DEVLETİ`NİN KURULUŞU

 • 0
 • 0
 • 1916

ÇAYDA ORGANİK TARIM

 • 0
 • 0
 • 2030

UYUŞTURUCU HARAMDIR

 • 0
 • 0
 • 2314

RİZE MÜSİAD`TA OLAĞAN GENEL KURUL

 • 0
 • 0
 • 1707

İNSANDA BEDEN VE RUH TEMİZLİĞİ

 • 0
 • 0
 • 1759

EVLİLİK AĞACI

 • 0
 • 0
 • 1686

ŞARAP KANSERİ ÖNLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 1802

İNTERNET, BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 1773

ERGENLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI

 • 0
 • 0
 • 2584