PAZAR KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

PAZAR KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

  • 0
  • 0

PAZAR KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN
SIRA NO  BULUNDUĞU YER  MARKASI PLAKA NO      CİNSİ TİPİ MODELİ DURUMU       ŞASİ NO     FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Pazar-Ardeşen Yediemin Otoparkı FİAT 53 DG 899 Özel Amaçlı Ambulans Ducato 2008 Ek.Öm.Dol. ZFA25000001310647 Tamir ile kullanılabilir 205.000,00 20.500,00 27.02.2024 14:00
2 Pazar-Ardeşen Yediemin Otoparkı FORD 53 DA 794 Özel Amaçlı Ambulans Transit(Tıbbi Donanımlı) 2009 Ek.Öm.Dol. NM0XXXTTFX8S44218 Tamir ile kullanılabilir 215.000,00 21.500,00 27.02.2024 14:30
3 Pazar-Ardeşen Yediemin Otoparkı FORD 53 HC 112 Özel Amaçlı Ambulans Transit(Tıbbi Donanımlı) 2005 Ek.Öm.Dol. NM0LXXTTFL4S64243 Tamir ile kullanılabilir 200.000,00 20.000,00 27.02.2024 15:00
4 Pazar-Ardeşen Yediemin Otoparkı MAZDA 06 KEZ 80 Kamyonet E-2200 (Güvenlik Kabinli) 1998 Ek.Öm.Dol. JM7SRY02300104640 Tamir ile kullanılabilir 90.000,00 9.000,00 27.02.2024 15:30
Açıklamalar
1- Yukarıda belirtilen taşıtların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, Rize Pazar Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği)                                                                                                                                                        
Hizmet Binasında İhale Komisyonu huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İhale saatine kadar;
a) Geçici teminatı yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye'de adres beyan etmeleri.
c) Gerçek kişilerin  nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki
kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilikerinin ise tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. 
3- Taşınır malların satışlarına ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde PazarKaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Taşınırların satış bedelleri üzerinden Karar Pulu Bedeli ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. Ayrıca tescilsiz taşıtlardan ÖTV alınacaktır. Aracın alıcısı tarafından yaptırılacak Trafik Tescili ve muayenesi esnasında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve para cezaları alıcıya aittir.
8- Bu İhaleye ilişkin bilgiler; www.rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri: www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
Haber :

Aşağıdaki filmlerden hangisi Rize'de çekilmiştir?

Yorum Yap