RİZE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  • 0
  • 0

GIDA, TEMİZLİK VE AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA, TEMİZLİK VE AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ RİZE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Altuğ VERDİ Rize Polisevi İçin İhtiyaç Duyulan Çeşitli Cins ve Evsafta Gıda, Temizlik ve Ambalaj Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1420122

 

1-İdarenin
a) Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ RİZE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Alipaşa Mah. Meydanlar Sok. No: 4 MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 05070447961 - 04642234421
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Şehit Altuğ VERDİ Rize Polisevi İçin İhtiyaç Duyulan Çeşitli Cins ve Evsafta Gıda, Temizlik ve Ambalaj Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Dokuz (9) kısımda toplam İki Yüz Seksen Sekiz (288) kalem Çeşitli Cins ve Evsafta Gıda ve Ambalaj Malzemeleri Alım İşi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alipaşa Mahallesi Meydanlar Sokak No:4 Merkez/RİZE Şehit Altuğ VERDİ Rize Polisevi , Fener Sosyal Tesisleri ve Emniyet Müdürlüğü Yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır
d) İşe başlama tarihi : 15.01.2024- 31.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Haber :

Rize mandalinasının diğer adı nedir?

Yorum Yap