İhale İlanı

İhale İlanı

  • 0
  • 0

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 102 ŞUBE (ARTVİN) VE 103 ŞUBE (RİZE) ŞEFLİKLERİNE AİT YOLLARDA RUTİN YOL BAKIM, YAPIM VE ONARIM İLE KAR VE BUZLA MÜCADELE İŞLERİNİN YAPILMASI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

Karayolları 10Bölge Müdürlüğü, 102 Şube (Artvin) ve 103 Şube (Rize) Şefliklerine Ait Yollarda Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/258885

1-İdarenin

a) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                 YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/

                                                 TRABZON

b) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083

c) Elektronik Posta Adresi : bol10@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 529 km Muhtelif Bakım Ve Trafik Güv. İşleri, 

                                                 45.000 ton asfalt yaması, Kar ve buz 

                                                 mücadelesi için 9.000 saat kamyon, 6.750 

                                                 saat Greyder, 4.500 saat Yükleyici, 3.600      

                                                 saat Kanal Kazıcılı Yükleyici çalıştırılması

                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

                                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

                                                 ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü, 102 Şube 

                                                 (Artvin) ve 103 Şube (Rize) Şefliklerine Ait 

                                                 Yollar

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren    

                                                 15 gün içinde  yer teslimi yapılarak işe 

                                                 başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1095 (bin doksan 

                                                 beş) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler 

                                                 Başmühendisliği Yıldızlı 61310 Mevkii    

                                                 Akçaabat/TRABZON 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

SIRA NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

KAPASİTE/ÖZELLİĞİ

MODEL

ADET

1

Kamyon (Kar mücadelesi içinde tanımlı) (2010 model ve üzeri)

En az 180 HP gücünde, 6X2 (Ön kar bıçağı, tuz serpici ve ekipmanı monteli)

2010 yılı ve üzeri

1

2

Greyder (Kar mücadelesi pozu içinde tanımlı)

En az 140 HP gücünde

2008 yılı ve üzeri

1

3

Lastik tekerlekli yükleyici

En az 90 HP gücünde, en az 2,0 m³ kova hacimli

2008 yılı ve üzeri

1

4

Kanal kazıcılı yükleyici

En az 70 HP gücünde, 4X4 tahrikli

2008 yılı ve üzeri

1

5

Damperli çift kabinli kamyon (yol bakım ekibi için)

En az 14 ton taşıma kapasiteli

2010 yılı ve üzeri

2

6

Silindir

En az 2,5 tonluk, vibrasyonlu kombine veya demir bandajlı bakım silindiri ve römorku

2010 yılı ve üzeri

1

7

Vakumlu Süpürge

En az 130 HP + 81 HP vakum gücünde, 6 m³ çöp kapasiteli

2011 yılı ve üzeri

1

 

Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

1-İsteklinin kendi malı olan makine teçhizat ve diğer ekipmanların, teknik kriterlerine yönelik belgelerini de başvuru veya teklif kapsamında sunmaları zorunludur. Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. 

2-Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

3-İş ortaklığında tesis, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortaklarının biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı istenir ve değerlendirilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG yer alan A.V.GRUP :KARAYOLU İŞLERİ (ALT YAPI+ÜST YAPI) veya İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden “ Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması “ benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş  kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ/İŞ GRUBU NO.

MİNİMUM TEKLİF ORANI (%)

MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%)

PUAN

1

10.BÖL/YAMA

20

30

13

       

N

2

10.BÖL/HSYTEM

11

16

7

5

10.BÖL/YOB

6

10

4

7

10.BÖL/KAMÇAL

6

10

4

3

10.BÖL/HENDEK

6

9

4

8-9-10-12-6

İŞ GRUBU 1

20

27

11

4-11-14-13-15-16

İŞ GRUBU 2

8

13

6

 

 

 

TOPLAM

50

 

*İş Grubu 1 i oluşturan iş kalemleri:8-10.BÖL/KAMBEK, 9-10.BÖL/GRDÇAL, 10-10.BÖL/GRDBEK, 12- 10.BÖL/YÜKBEK, 6- 10.BÖL/HYL dır.

*İş Grubu 2 oluşturan iş kalemleri: 4- 10.BÖL/SÜP, 11- 10.BÖL/YÜKÇAL, 14- 10.BÖL/K.K.YÜKBEK, 13- 10.BÖL/K.K.YÜKÇAL, 15- 10.BÖL/DOZERÇAL ve 16- 10.BÖL/DOZERBEK

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.850 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, 

529 km Muhtelif Bakım Ve Trafik Güvenliği İşleri ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.

45.000 ton asfalt yaması, Kar ve buz mücadelesi için 9.000 saat kamyon, 6.750 saat Greyder, 4.500 saat Yükleyici, 3.600 saat Kanal Kazıcılı Yükleyici çalıştırılması iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İLAN TARİHİ: 31.05.2018 / İLAN NO: 429

Haber :

1992 Olimpiyatları'nda güreşte altın madalya kazanan Rizeli sporcu?

Yorum Yap